Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğretmenlerinin kullandıkları disiplin türleri

Yazar kurumları :
Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
394
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan sınıf ve branş öğretmenlerinin kullandıkları disiplin türlerini belirlemek ve öğretmenlerin kullandıkları disiplin türleri hakkında bilgi vermektir. Bu araştırmanın, giriş kısmında, araştırmanın problemi, amacı, önemi, kuramsal çerçeve kısmında, ilgili araştırmalar, disiplin türleri ve disiplini etkileyen etkenler üzerinde durulmuştur. İlköğretim öğretmenlerinin kullandıkları disiplin türleri ile ilgili veriler; 2008 – 2009 öğretim yılında Kahramanmaraş merkez ilçede basit tesadüfî örnekleme yoluyla belirlenen dokuz ilköğretim okulu ve bu okullarda görev yapan yine basit tesadüfî örnekleme yoluyla seçilen üç yüz üç öğretmene uygulanan Disiplin Türleri Ölçeği ile elde edilmiştir. Öğretmenlerin disiplin türleri ölçeğine verdikleri puanların değerlendirilmesinde t-testi, Kruskal Wallis testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Bu araştırmada, öğretmenlerin cinsiyetleri, branşları ve yaşları ile uyguladıkları disiplin türleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to examine what types of discipline the class and branch teachers in primary schools practice, and to give information about the types of disciplines that teachers practice. In the introduction of this study, the problem, aim and importance of the research were stated, and in the theoretical framework, the types of discipline and the factors affecting the discipline were explained. The data on the types of discipline that the teachers practice was obtained by Discipline Types Scale which was applied to 303 teachers working at the 9 primary schools in Kahramanmaras city center between the education years of 2008 and 2009 with the method of simple random sampling. At the evaluation of the teachers' points on Discipline Types Scale, t-Test, Kruskal Wallis Test and Analyze of one-way Variance (ANOVA) were applied. In this research, it was found that there were meaningful differences between the genders, branches and ages of the teachers and the types of discipline that teachers practice.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :