Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile akademik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
608
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin üstbilişsel farkındalıkları ile Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ve Yılsonu Başarı Puanları (YSBP) arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın evrenini 2009 yılında Osmaniye merkez ilköğretim okullarında 7.sınıfta okuyan ve SBS sınavına giren öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2008–2009 eğitim öğretim akademik yılında Osmaniye merkez Atatürk İlköğretim okulunda 7. sınıfta öğrenim gören toplam 194 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında öğrencilerin üstbilişsel farkındalıklarını belirlemek amacıyla onlara Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Akın, Abacı ve Çetin (2007) tarafından yapılmış Üstbilişsel Farkındalık Envanteri (ÜFE) uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; 1. Öğrencilerin üstbilişsel farkındalıkları ile SBS başarıları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (β =,313; p=,000) bulunmuştur. 2. Öğrencilerin üstbilişsel farkındalıkları ile yılsonu başarı puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (β =,349; p=,000). Araştırma sonucuna göre Üstbilişsel farkındalık akademik başarının pozitif bir yordayıcısıdır denilebilir. Bu bağlamda öğrencilere üstbilişsel farkındalık stratejilerinin öğretilmesinin ve öğretmenlerin derslerinde öğrencilerin üstbilişsel farkındalıklarını geliştirecek etkinlikler yapması tavsiye edilebilir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the relationship between 7.grade students metacognitive awareness and their GPA (Grade Point Avarage) and SBS (High School Placement Exam) scores. The research is conducted in Atatürk Primary School in the city center of Osmaniye with 194 students in 2008-2009 education year. The data were collected through Turkish version of Metacognitive Awareness Inventory (Schraw & Dennison, 1994), which is validated by Abacı, Çetin and Akın (2007). The results showed that (1). There is a significant relationship between metacognitive awareness and SBS scores (β =,313; p=,000). (2). There is a significant relationship between metacognitive awareness and GPA scores (β =,349; p=,000). According to the result metacognitive awareness was the positive predictor of academic success. In this context we can recommend to teachers and educators to teach or develop their student's metacognitive awareness strategies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :