Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim i. kademede verilen performans görevlerinin veli görüşleri açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1, Gazi Üni. Eğitim Bilimleri Ens. Sınıf Öğretmenliği2
Görüntülenme :
434
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada ilköğretim I. kademede verilen performans görevlerine ilişkin veli görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2009-2010 öğretim yılında Hatay il merkezindeki ve merkeze bağlı köylerdeki 37 ilköğretim okulundan 241 öğrenci velisi üzerinde yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verileri anket ve yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t testi, tek yönlü varyans analizinden (Anova) yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda velilerin performans görevlerini çocuklarının kişisel gelişimleri açısından yararlı buldukları; onların araştırma isteklerini artırdığı, ancak kaynaklara ulaşmada problem yaşadıkları ve verilen görevlerde çocuklarına yardım etme sürecinin oldukça zaman aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda ilköğretim I. kademede performans görevlerinde yaşanan sorunlara ilişkin veli görüşlerinin eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Performans görevlerinde yaşanan sorunlara ilişkin veli görüşleri arasında yerleşim yerine göre ise anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Bu farklılığın yerleşim yeri merkez olanlar lehine olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, it was aimed to identify parents 'views related to performance tasks given in the first level of elementary school. The research was carried out to get 241 parents' views in 37 elementary schools in villages and in the centre of Hatay province. Scanning model was used in this research. The data were obtained through questionnaire and semi structured interview. In analyzing data, frequency, percentage, arithmetic mean, t-test and one way ANOVA were used. In the result of the research, it was found out that parents found performance tasks useful in the term of kids' personal developments; performance tasks increased their research desires, but they said that they had problems in obtaining resources and performance tasks took a long time. In addition to this, it was found out that there was not a significant difference in parents' views in terms of their education level about problems in performance tasks in the first level of elementary school. However, it was found out that there was a significant difference in parents' views in terms of their residence about the problems in performance tasks. It was identified that the difference was in favor of parents living in city centre.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :