Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 8. sinif öğrencilerinin kitap okuma alişkanliğina yönelik tutumlari

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü1
Görüntülenme :
396
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, ilkögretim 8. sınıf ögrencilerinin okuma alıskanlıgına iliskin tutumlarını cinsiyet, anne ve baba egitim düzeyi ile sosyoekonomik çevre degiskenleri açısından belirlemektir. Arastırmada tarama modeli kullanılmıstır. Arastırmanın evrenini 2007-2008 ögretim yılında Ankara ili merkez ilçelerinde (Altındag, Çankaya, Etimesgut, Gölbası, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle) bulunan ilkögretim 8. sınıf ögrencileri olusturmaktadır. Evreni temsilen farklı sosyoekonomik çevrelerdeki 390 ögrenci seçilmistir. Arastırma sürecinde ölçme aracı olarak “Kitap Okuma Alıskanlıgına 7liskin Tutum Ölçegi” kullanılmıstır. Tutum ölçegi için gerekli geçerlilik ve güvenirlik analizleri uygulama öncesinde yapılmıstır. Elde edilen verilerin analizinde ise betimleyici istatistik (frekans, yüzde ve ortalama),t-testi, ANOVA, Kruskal Wallis H ve Mann Whitney U testi analizleri kullanılmıstır. Analizler SPSS 15.0 programıyla yapılmıstır. Verilerin karsılastırılmasında anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmistir. Arastırma sonucunda ilkögretim 8. sınıf ögrencilerinin okuma alıskanlıgına iliskin tutum düzeylerinin genel olarak “yüksek” seviyede oldugu sonucuna varılmıstır. Sonuçlar özellikle kız ögrenciler lehine farklılık göstermektedir. Sosyoekonomik çevre olarak orta sosyoekonomik çevrede bulunan ögrencilerin tutum düzeyleri daha yüksektir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine elementary 8th students’ attitudes towards reading habit depending on gender, level of parent’s education and socio-economic variables. Survey model was used in this study. Population of this research is elementary 8th grade students who enrolled elementary schools in Ankara’s central counties (Altındag, Çankaya, Etimesgut, Gölbası, Keçiören, Mamak, Sincan and Yenimahalle). Sample consists of 390 8th grade students from different socio-economic environment. During the research, “Attitude Scale towards Reading Habit” was used for collecting data. Scale’s validity and reliability analysis were done before collecting data. For analyzing the data, Descriptive Statistics (frequencies (f), percentage (%), Mean), t-test, ANOVA, Kruskal Wallis H and Mann Whitney U tests were used. In analyzing the data, SPSS 15.0 program was used. .05 significant level was accepted to standard level for comparing the data. According to surveys’ result, level of elementary 8th grade students’ attitudes toward reading habit is generally “high”. Results vary especially in favor of girls. When results are examined in terms of socio-economic environment, it is founded that students who live in the middle level of socio-economic environment have higher attitude scores.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :