Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilk okuma yazma öğretiminde ses temelli cümle yönteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: hatay ili örneği

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi1, Egitim Fakültesi2, 1lkögretim Bölümü3 Mustafa Kemal Üniversitesi4, Egitim Fakültesi5, 1lkögret
Görüntülenme :
467
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmada sınıf ögretmenlerinin ses temelli cümle yöntemine iliskin görüsleri cinsiyet, mesleki kıdem ve mezun olunan bölüme göre incelenmistir. Arastırma, Hatay il merkezinde bulunan 32 ilkögretim okulundan küme rastgele örneklem metodu ile seçilen 10 ilkögretim okulunda görev yapan 204 ögretmen üzerinde uygulanmıstır. Verilerin toplanmasında 22 maddeden olusan likert tipi anket formu kullanılmıstır. Verilerin analizinde istatistiksel islemlerden frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi ve tukey testi kullanılmıstır. Arastırma sonucunda sınıf ögretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemine iliskin görüslerinde mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık oldugu, cinsiyet ve mezun olunan bölüme göre ise anlamlı bir farklılık olmadıgı görülmüstür. Ses Temelli Cümle Yöntemine iliskin ögretmen görüslerinde mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık olmasının nedeni, mesleki kıdemi düsük olan ögretmenlerin Ses Temelli Cümle Yöntemi konusunda diger ögretmenlere göre daha nitelikli bilgiye sahip olması olabilir.

Özet İngilizce :

In this study, the opinions of primary school teachers about phonetic based sentence method were investigated according to gender, seniority and graduations. This research was applied to 204 teachers who work in different 10 schools were elected with “mass random sampling method” from all 32 primary schools in Antakya, Hatay. Configured survey sheets, consist of 22 question, were used to gathering data. Frequency, arithmetic mean, standard deviation, the t test, one-way anova and tukey statistical processes were used to analyze data. As a result of the survey, it is seen that, according to seniority, there are meaningful differences of opinions of primary school teachers about phonetic based sentence method. On the other hand, there aren’t meaningful differences according to gender and graduation. The reasons of the significant differences of opinions may be having qualified knowledge of younger teachers than olders.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :