Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ergenlerin öz-yeterliklerinin ve psikolojik semptomlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi PDR Bölüm Başkanlığı1, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık2
Görüntülenme :
520
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ergenlerin öz-yeterliklerinin demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ve ergenlerin öz-yeterlikleri ile psikolojik semptomları arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu araştırma betimsel, ilişkisel ve nedensel karşılaştırma yöntemlerine dayanmaktadır. Araştırmanın örneklemi 1250 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcıların %52,40'ı kız (n= 655) %47,60'ı erkek (n= 595) öğrencidir. Araştırma verileri Çocuklar İçin Öz-yeterlik Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde t-test, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öz-yeterliğin cinsiyete, yaşa, okul başarısına göre anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca, ergenlerin akademik, sosyal, duygusal ve genel öz-yeterlikleri ile depresyon, anksiyete, olumsuz benlik algısı, somatizasyon ve hostilite arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler saptanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine whether the self-efficacy of adolescents differs according to demographic variables and the relationship between self-efficacy of adolescents and psychological symptoms. This study is based on descriptive, relational, causal-comparative methods. The study group of the research consists of 1250 participants, 52,40 % of the participants are female students and 47,60 % of them are male students.The data of this research were collected with Self-Efficacy Questionnaire for Children, Short Symptom Inventory. The data were analyzed by using Independent Samples t-test, One Way Variance Analysis and Pearson Correlation Analysis. At the end of the study, academic, social, emotional and general self-efficacy, some statistically meaningful differences were determined according to the adolescents' gender, age, school success. Besides, some meaningful relationships in a negative way were determined between the adolescents' academic, social, emotional, general self-efficacy and depression, anxiety, negative self perception, somatization and hostility.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :