Hükümet-Birey İlişkilerinin Vergi Uyumuna Etkisi ve Türkiye

Öz Gelir ihtiyacının artması devletin en büyük gelir kaynağı olan vergiler üzerinde daha önemle durulması gereğini doğurmuştur. Bu gereksinim, vergiler kadar eski bir konu olan vergi uyumu üzerinde daha yoğun çalışmalar yapılmasına neden olmuştur. Vergi uyumu, vergi yükümlülüğünün mükellefler tarafından doğru olarak yerine getirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Vergi uyumuna ilişkin çalışmalarda, klasik vergi uyumu modelindeki sınırlı sayıdaki değişkenin çok daha ötesinde ekonomik, sosyo-psikolojik ve vergi yönetimine ilişkin değişik faktörlerin vergi uyumuna olası etkileri araştırılmakta ve vergi uyumunu artırıcı yönde öneriler getirilmektedir. Bu anlamda, hükümet-birey ilişkileri de değişik yönleriyle vergi uyumuna etki edebilmektedir. Çalışmanın amacı, bu ilişkilerin vergi uyumuna olası etkilerini yapılan araştırmalar çerçevesinde incelemek ve teorik çalışmanın uygulaması niteliğinde Türkiye'ye yönelik öneriler getirmektir. Çalışma, Türkiye'deki vergi uyumunu yeterli düzeye çıkarabilmek için   hükümet-birey ilişkilerinde yaşanan değişik sorunların araştırılması ve bunların çözümüne yönelik düzenli çalışmalar yapılması gerektiği sonucuna varmıştır.