Yıl 1995, Cilt: 29 Sayı : 1 Sayfalar 53 - 56 2013-04-26
10-15 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARDA TÜKÜRÜK PEROKSİDAZ AKTİVİTESİ VE PLAK BİRİKİMİNİN İNCELENMESİ-THE EXAMINATION OF SALIVARY PEROXIDASE ACTIVITY AND PLAQUE ACCUMULATION OF CHILDREN AGED 10-15 YEARS
Yegane GÜVEN,Meral ÜNÜR,Uluç YILMAZ,Selim ALPTEKİN
14 261

Öz ÖZETTükürüğün antibakteriyel etki gösteren faktörlerinden biri de peroksidaz enzimidir. Bu çalışmada literatürde, gingivitis sıklığı fazla olduğu belirtilen 10-15 yaş grubundaki çocuklarda tükürük peroksidaz aktivitesi ve plak birikimi tayin edilmiştir. Deney grubunda ap-roksimal plak indeksi (API) ve dişeti olduğu kanama indeksi (SBI) sırasıyla %55.78±24.2, %21.78 ± 16.5 olup, tükürük peroksidaz aktivitesi 0.327 ± 0.09 IU/ml bulunmuştur. Kontrol grubunda bu değerlerin %10.67 ± 3.98, %Q, 0.12 ± 0.032 IU/ml olduğu saptanmıştır. İstatistiksel olarak, kontrol grubuna göre SBI sonuçları arasında 0.001<p<0.01, API ve peroksidaz aktivitesinde p<0.001 düzeyinde anlamlı farklar saptanmıştır. Tükürükte peroksidaz aktivitesi tayininin periodontal hastalığın erken belirteci olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.Anahtar sözcükler: Tükürük, peroksidaz, plak birikimi.AbbstractOne of the antibacterial factor of saliva is the peroxidase enzyme. In this research, plaque accumulation and peroxidase activity were estimated of children aged 10-15 years who had a high prevalence of gingivitis which was emphasized in literature. It was found that approximal plaque index (API) was 55.78 ±24.2 %, sulcus bleeding index (SBI) was 21.78 ± 16.5% and salivary peroxidase activity was 0.327 i 0.09 IU/ml in tlie experimental group. Tliesevalu-es were detected respectively as 10.67 ± 3.98%, 0%, and 0.12 ± 0.032 IU in tlie control group. Statistically, significant differences were detected betweei SBI (0.001<p<0.01), API, salivary peroxidase activity (p<0.001) and control group.It was concluded that the estimation of salivary peroxidase activity might be a laboratory marker for periodontal disease.Key words: Saliva, peroxidase, plaque accumulation.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2013
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Nisan 2013


Makalenin Yazarları
Yegane GÜVEN
Meral ÜNÜR
Uluç YILMAZ
Selim ALPTEKİN