Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mülkiye Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 37 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gençlerde kimlik yönelimi, toplumsal karşılaştırma,arkadaşlara bağlılık ve grupla bütünleşme / the identity orientations, social comparisons, attachments to friends and group integration levels among young people

Yazarlar :
Yazar kurumları :
KURUM BELİRTİLMEMİŞ1
Görüntülenme :
560
DOI :
Özet Türkçe :

Bireysel ve toplumsal süreçlerde temel ilgi ve çatışma alanlarından biri olan kimlik,sosyal bilimlerin temel konularından biri haline gelmiştir. Kimlik kavramı, bir birey yada grubun konumu ve değeri hakkındaki bilinçli algılaması olarak tanımlanabilir. “Birkimliğe sahip olmak” iyi ve arzulanır bir şey olarak algılanırken, “kimliğin olmaması”ya da “kimliksizlik” olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Belirgin bir kimliği olmayanbir topluluk ya da örgüt, zayıf, ne yapacağı belirsiz ve kafası karışık olarak nitelendirilir(Verkuyten, 2005: 41). Kimlik, bireyin gerçekte kim olduğuna ilişkin bir farkındalığınyanı sıra, belirli kimliklerin getirdiği değer, kabul ve saygıyı da gösterir. Kimlik, ötekilerekarşı tutum ve davranışları etkilemektedir. Bu nedenle toplumsal araştırmalarda kimlikunsurlarının ele alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.İnsanlar kimliklerinin tanımlanmasına etkin olarak katılmaktadırlar. Ana-babalarve diğer yetkeler, arkadaşlar, kurumlar ve gruplar gibi pek çok değişik etmeni içerenkimlik oluşum süreçleri oldukça karmaşıktır. Arkadaşlar tarafından yansıtılan görüşlerve arkadaşlara bağlılık, toplumsal karşılaştırmalar sonucu kendini değerlendirme vetoplumsal gruplarla özdeşleşme gençlerin kimlik kavramlarında önemli yordayıcılarolarak görülmektedir. Kimlik gelişimiyle ilgili yapılan araştırmalar, arkadaşlara bağlılık,gruplarla özdeşleşme ve kimlik yönelimleri arasında olumlu ve anlamlı ilişkilerinolduğunu göstermektedir.Bu araştırmada, kimlik gelişiminin bazı değişkenlerle ilişkisini belirlemek amacıyla, 12-24 yaşları arasındaki gençlerin kimlik yönelimi (bireysel, toplumsal ve kolektif kimlik),toplumsal karşılaştırma yoluyla kendini değerlendirme, arkadaşlara bağlılık ve gruplabütünleşme düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Kimlik yöneliminin grupla ilgilibazı değişkenlerle ilişkisi araştırılmış, ergenlik dönemindeki gençlerden toplumsalgruplara üye olanlarla üye olmayanlar ve cinsiyetler arasında, incelenen değişkenleraçısından anlamlı farklılıkların olup olmadığına bakılmıştır. Kimlik yönelimi, bireylerinkendilerini tanımlamalarında (etniklik, din, kültür ve dil gibi) çeşitli kimlik özelliklerineverdikleri görece önemi yansıtmaktadır (Cheek, 1989). Bu araştırmaya, Ankara iliiçerisinde etkinlik gösteren değişik toplumsal gruplara üye 657 genç (334 kadın, 323erkek) ile herhangi bir toplumsal gruba üye olmayan 661 genç (333 kadın, 328 erkek)olmak üzere, toplam 1318 kişi katılmıştır. Katılımcılara bir nüfusbilimsel bilgi formu ilebirlikte Kimlik Ölçeği, Grupla Bütünleşme Ölçeği, Arkadaşlara Bağlılık Ölçeği ve SosyalKarşılaştırma Ölçeği (SKÖ) uygulanmıştır. Verilerin çözümlemesi SPSS (11.0) istatistikpaket programı ile yapılmıştır. Bulgular ele alınan bağımlı değişkenler arasında olumlu ve anlamlı ilişkilerin olduğunu göstermektedir. Bulgulara göre, toplumsal gruplaraüye gençler kendilerini üye olmayanlardan daha olumlu değerlendirmektedirler.Kadınlar, erkeklerden daha yüksek SKÖ puanı, bireysel kimlik ve arkadaşlara bağlılıkpuanı ortalamalarına sahiptirler. Bulgular kimlik gelişimiyle ilgili kuramsal yaklaşımlarve önceki araştırmaların bulguları ışığında tartışılmıştır. Araştırmanın, gençlerin kimlikgelişimini irdelemesi, kimlik kavramı ile ilgili değişkenler arasındaki ilişkileri ortayakoyması bakımından ilgili yazına katkıda bulunduğu söylenebilir.

Özet İngilizce :

Identity, a main topic of interests and conflicts in interpersonal and intergroupprocesses, has become one of the primary subjects in social sciences. The conceptof identity may be defined as the conscious perception of an individual or a groupabout its status and value. “Having an identity” is considered to be good and desirable,whereas the situation of “having no identity” is evaluated negatively. An organizationor community without a clear identity is considered weak, without direction, andconfused (Verkuyten, 2005: 41). The identity implies not only an awareness regardingwho the one really is, but also the value, recognition and respect brought by particularidentities. Identity influences the behaviours and attitudes to the others. For thisreason, it is necessary to take identity elements into consideration in social researches.People are actively getting involved in defining their identities. Processes of identityformation, involving many different actors, such as parents and other authorities,friends, institutions and groups, are complex. The reflected appraisals of friends andattachment to them, self evaluation via social comparisons and identifications withsocial groups are considered to be significant predictors of young people’s identityconcepts. Studies about identity development indicate that there are positive andmeaningful relations among attachement to friends, group identifications and identityorientations.In this resarch, the correlations between the identity orientations, self evaluation viasocial comparison, attachment to friends and group integration levels of the young,between 12-24, were investigated. Correlations between the identity orientationsand some variables affiliated with social groups were examined. Identity orientationsrefer to the relative importance that individuals place on various identity attributes orcharacteristics suc as race, religion, culture and language when constructing their selfdefinitions(Cheek, 1989). Adolescents, who are the members of different social groupsand who are not the members of any social groups, and genders were comparedregarding some variables. The sample consisted of 657 young people (334 female,323 male) affiliated and 661 young people (333 female, 328 male) non-affiliated with social groups. 1318 young people, living in Ankara, participated in this study in total.Some demographic variables together with The Identity Questionnaire, The GroupIntegration Scale, The Inventory of Peer Attachment and The Social Comparison Scalewere administered to participants. The data was analyzed through the SPSS (11.0)statistical program. Findings indicated that between the dependent variables thereare positive and meaningful relations. The young affiliated with social groups evaluatethemselves more positive than the young non-affiliated with social groups, femaleshave higher average scores in self evaluation, personal identity and attachment tofriends than males. The findings of the study were discussed in the light of thetheoretical approaches related to identity development and other findings related inthe literature. It can be said that the study contributes to the literature in the way thatit examines identity development in youth and reveals the relationships between theconcept of identity and relevant variables.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :