Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Mardin Artuklu Üniversitesi İİBF Örneği

Öz Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesidir. Bu amaç bağlamında Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme, İktisat ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri öğrencileri üzerinde bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ölçüm tekniği olarak anket kullanılmıştır. Veri analizi SPSS programı ve yapısal eşitlik modellemesi teknikleri araçlığıyla yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, üniversite öğrencilerinin başarma ihtiyacı ve yenilikçi yapıları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin aylık gelirleri ile güven duyguları, yenilik, başarma ihtiyacı, kontrol odağı ve başarısızlığa karşı tolerans bileşenleri arasında pozitif bir ilişki vardır. Ancak aylık gelir ile öğrencilerin risk alma eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Öğrencilerin yaşları ile yenilik, kendine güven, başarma ihtiyacı, kontrol odağı, risk almak ve başarısızlığa karşı tolerans arasında anlamlı bir ilişki vardır. Öğrencilerin genel not ortalamaları ve sınıfları ile girişimcilik boyutları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Kaynakça

Akgül, A. (1997).“Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri SPSS Uygulamaları”: Ankara, YÖK Matbaası.

Ballı, E., & Ballı, İpek. K. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Değerleri ve Girişimcilik Eğilimleri. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), s.101-121.

Balaban, Ö., & Özdemir, Y. (2008). Girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi: Sakarya üniversitesi İİBF örneği.

Bilge, H., & Vedat, B.(2012). Girişimcilik eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), 131-148.

Bird, B. J. (1989), Entrepreneurial Behaviour. Illinois: Foresman and Company.

Bozkurt, Ö & Erdurur, K. (2013). Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8 (2).

Bozkurt, Ö. Ç. (2014). Planlanmış davranış teorisi çerçevesinde öğrencilerin girişimci olma niyetlerinin incelenmesi. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(3), s.27-47.

Börü, D. (2006). Girişimcilik Eğilimi: Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Brice, J. (2004). The Role Of Personality Dimensions On The Formation Of Entrepreneurial İntentions. In Annual Usasbe National Conference (Vol. 18).

Coşkun, R., Altunışık R, & Yıldırım, E. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS uygulamalı, 9.Baskı, Sakarya yayıncılık.

Christensen, L. B., Johnson, B., Turner, L. A., & Christensen, L. B. (2011)." Research methods, design, and analysis".

Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2015). "Karma yöntem araştırmaları: Tasarımı ve yürütülmesi". Anı yayıncılık.

Damar, A. (2015). Girişimci Kişilik Özelliklerinin Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerine Etkisi: Sannio Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Durukan, T. (2006). Dünden Bugüne Girişimcilik ve 21. Yüzyılda Girişimciliğin Önemi.

Doğan, N. (2013). Türkiye’de Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.

Demirel, Erkan T. Ve Mehmet Tikici (2010) “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Beyin Baskınlık Analizi İle Değerlendirilmesi”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 9, Sayı 32, s. 221-253.

Ensari, M. & Alay, H. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Yenilikçilik Eğilimi İle Girişimcilik Potansiyelleri Arasındaki İlişkiye Ailelerin Girişimcilik Öyküsünün Aracı Etkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28.

Erdurur, K. (2012). Turizm Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Düzce.

Erbatu, G. (2008). Kültürel Boyutları İçerisinde Girişimcilik Eğilimi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Foley, D. (2004). Understanding Indigenous entrepreneurship: A case study analysis (Doctoral dissertation, University of Queensland).

Freytag, Andreas & Thurik, Roy (2010). Entrepreneurship and Culture, Springer Heidelberg Dordrecht London New York.

Gartner, W. B. (1988). “Who is an entrepreneur?” is the wrong question. American journal of small business, 12(4), p.11-32.

Graham, C & McKenzie, A. (1995). Delivering the promise: Developing new graduates. Education and Training, Vol. 37, No. 2, pp 33-40.

Gürol, Y., & Atsan, N. (2006). Entrepreneurial characteristics amongst university students: Some insights for entrepreneurship education and training in Turkey. Education+ Training, 48(1), p.25-38.

Gürbüz, S & Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Seçkin yayıncılık.

Güney, S. (2008). Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal kitabevi.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (1998). "Multivariate data analysis" (Vol. 5, No. 3, pp. 207-219). Upper Saddle River, NJ: Prentice hall.

Hisrich, R. D. and Peters, M. P. (1998). Entrepreneurship. New York: Irwin Mc Graw Hill.

Hisrich, Robert. D. Ve Michael. P. Peters. (2002) Entrepreneurship. Boston: McGrawHill Irwin.

İslamoğlu, H. & Alnıaçık, Ü. (2013). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS uygulamalı, 3. Baskı, Beta yayınları.

İşcan, Ö. F., & Kaygın, E. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), s. 443-462.

Kılıç, R., Keklik, B., & Çalış, N. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), s.423-435.

KOH, Chye Hian, (1996). “Testing hypotheses of entrepreneurial characteristics A study of Hong Kong MBA students”, Journal of Managerial Psychology, Vol. 11 No. 3, p.12-25.

Korkmaz, O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği. Journal of Economics & Administrative Sciences/Afyon Kocatepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2).

Krueger Jr, N. F., Reilly, M. D., & Carsrud, A. L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of business venturing, 15(5-6), p.411-432.

Krueger Jr, N. F., & Brazeal, D. V. (1994). Entrepreneurial potential and potential entrepreneurs. Entrepreneurship theory and practice, 18(3), p.91-104.

Kristiansen, S & Indarti, N. (2004). Entrepreneurial intention among Indonesian and Norwegian students. Journal of Enterprising Culture, Vol.12, pp 55-78.

Lounsbury, M., & Glynn, M. A. (2001). Cultural entrepreneurship: Stories, legitimacy, and the acquisition of resources. Strategic management journal, 22(6‐7), p. 545-564.

Marangoz, M. (2017). Girişimcilik. Güncellenmiş 4.Baskı Beta yayınları.

Mazzarol, T; Volery, T; Doss, N & Thein, V. (1999). Factors influencing small business start up. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, Vol. 5, No. 2, pp p.48-63.

Müftüoğlu, T ve Durukan, T. (2004). “Girişimcilik ve KOBİ’ler”, (1. Basım), Ankara: Gazi Kitabevi.

Müftüoğlu, M. Tamer, Durukan, Tülin ve baskı.; (2003), Girişimciler için İşletme Yönetimi, Gazi Yayınevi, Ankara.

Müftüoğlu, T. (2001). Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Yayınları, NO: 955, Eskişehir.

Müftüoğlu, M. Tamer; (2004), Girişimcilik, AÖF Yayınları, Eskişehir.

Naktiyok, Atılhan ve M. Kürşat Timüroğlu (2009) “Öğrencilerin Motivasyonel Değerlerinin Girişimcilik Niyetleri Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3, s.85-103.

Ripsas, S. (1998). Towards an interdisciplinary theory of entrepreneurship. Small Business Economics, 10(2), pp.103-115.

Robbins, S. P., Decenzo, D. A. ve Coulter, M. (2013). Yönetimin Esasları Ankara: Nobel Yayıncılık.

Sarıtaş, A., & Duran, G. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 147-165.

Shane, S. A. (2003). A General Theory Of Entrepreneurship: The İndividual-Opportunity Nexus. Edward Elgar Publishing.

Scarborough, N. M. (2014). Girişimciliğin ve küçük işletme yönetiminin temelleri. Nobel Akademik Yayıncılık.

Souitaris, Vangelis; Stefania Zerbinati; Andreas Al-Laham (2007). “Do entrepreneurship, Programmes Raise Entrepreneurial Intention Of Science And Students? The Effect Of Learning, Inspiration and Resources”, Journal Of Business Venturing 22, P:566-591.

Şeşen, H., & Basim, H. N. (2012). Demografik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış Dergisi, 12, 21-28.

Şimşek, M. Ş ve Çelik, A. (2015). İşletme Bilimine Giriş, Eğitim yayınevi, Konya.

TÜSİAD (2002). Türkiye”de Girişimcilik, (Yayın No. TÜSİAD-T/2002-12/340).

Top, S. (2017). Girişimcilik Niyeti İşin Kuruluş Öncesi Arzu Edilebilirliği ve Yapılabilirliği, Beta Yayıncılık.

Örücü, Edip, Kılıç, Recep ve Özer Yılmaz (2007) “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel Faktörlerin Etkisi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt 2, Sayı 2: 27-47.

Özdemir, E & Özgüner, M. (2016). Psikolojik Sermayenin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Journal Of Human Sciences, Volume: 13 Issue: 3.

Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Detay Yayıncılık, Ankara, (s 53).

Yılmaz B, S. & Özgür Devrim G. (2011). “Üniversite Eğitimi Ve Girişimcilik: Bireyleri Girişimciliğe Yönlendiren Etkenler” Akademik Bakış Dergisi, Sayı 26, Eylül-Ekim, 1-20.

Yüzüak, E. (2010). Üniversitelerde öğrenim gören kız öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini etkileyen faktörler: Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Biga İİ BF örneği (Master's thesis, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Zain, Z. M., Akram, A. M., & Ghani, E. K. (2010). Entrepreneurship intention among malaysian business students/l'esprit d'entreprise chez les etudiants en commerce Malaisiens. Canadian social science, 6(3), 34.

Wang, C. K., ve Wong, P. (2004). “Entrepreneurial Interest of University Students in Singapore, Technovation, 24(2), pp.163–72.

Wright, M. (2001). The focus of entrepreneurial research: contextual and process issues. Entrepreneurship: Theory and Practice. http://www.allbusiness.com/management/828800-1.html

Wickham, Philip A. (2006). Strategic Entrepreneurship, 4th Edition, Essex, UK: Prentice Hall.