Spatial Concentration of Syrian Immigrants in Spatial Dynamics and Ethnocultural Context

Öz This study examines the spatial dynamics of spatial concentration and the migration process of Syrians who migrated to Turkey as a result of the civil war that from the perspective of Şanlıurfa province of Turkey. More than half a million Syrian migrants emigrated to Şanlıurfa. This study investigates why Syrian immigrants are more concentrated in Şanlıurfa in terms of spatial dynamics. As a result of interviews and observations made with the immigrants and the field actors who have close contact with migrants, the issue was tried to be analyzed. A total of 76 people including immigrants and field actors were interviewed. As a result of the study, it was observed that historical, kinship and tribal relations between target and source settlements; collective memory and social similarities and the social texture of the target settlement were the determining factors in the concentration of Syrian immigrants in Şanlıurfa. 

Kaynakça

A. Murdie, R., & Borgegård, L. (1998). “Immigration, Spatial Segregation and Housing Segmentation of Immigrants in Metropolitan Stockholm, 1960-95.” Urban Studies, 35/10: 1869-1888.

Aras, R. (2014). “Türkiye’de Sınır ve Sınır Bölgeleri Çalışmaları: Eleştirel Bir Değerlendirme.” Mukaddime 5/2: 15-37.

Baklacıoğlu, N. Ö. (2010). Dış Politika ve Göç: Yugoslavya’dan Türkiye’ye Göçlerde Arnavutlar (1920-1990). İstanbul: Derin Yayınları.

Barth, F. (1998). Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Waveland Press.

Bates, D. G. (2009). 21. Yüzyılda Kültürel Antropoloji: İnsanın Doğadaki Yeri. Çev. Suavi Aydın. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Bloch, A. (2002). The Migration and Settlement of Refugees in Britain. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Bosswick, W., & Heckmann, F. (2006). “Integration of Migrants: Contribution of Local and Regional Authorities.” European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. University of Bamberg, Germany: European Forum for Migration Studies.

Bozkurt, İ. (2003). Tarih Boyunca Aşiretçilik ve Şanlıurfa Aşiretleri Tarihi. Ankara: İmaj Yayıncılık.

Brunet-Jailly, E., 2007). Dupeyron, B. “Introduction: Borders, Borderlands, And Porosity”, İn Borderlands: Comparing Border Security İn North America and Europe, ed. Emmanuel Brunet-Jailly. Ottawa: University of Ottawa Press.

Çelikkol, O. (2015). İçimizdeki Komşu. Ankara: Bilgesam Yayınları.

Çetin, S. (2017). “İzmir’deki Yerel Halkın Suriyeli Mültecilere Yönelik Algısı” (II. Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, Adıyaman Üniversitesi, 20-22 Ekim.

Coleman, J. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press.

Crisp. J. (1999). Policy Challenges of the New Diasporas: Migrant Networks and Their Impact On Asylum Flows and Regimes. Geneva: UNHCR.

Dalar, M. (2016). “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Suriye Krizindeki Tutumu”, Suriye: Çatışma ve Uluslararası Hukuk, ed. Fatma Taşdemir. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Danış, A. D. (2010). İstanbul’daki Iraklı Göçmenlerin Parçalı Eklemlenme Sürecinde Toplumsal Ağlar, “Türkiye’ye Uluslararası Göç: Toplumsal Koşullar, Bireysel Yaşamlar” in, eds. Barbara Pusch , Tomas Wilkoszewski, Çev. Mutlu Çomak Özbatır (İstanbul: Kitap Yayınevi: 191-224.

Durkheim, E. (2018). “The Division of Labor in Society”, In Inequality, By David Grusky, Routledge.

Eriksen, T. H. (2002). Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. Pluto Press.

Fenton, S. (1999). Ethnicity: Modernity, Racism, Class And Culture, Macmıllan Press.

Halbwachs, M. (1992). On Collective Memory. Univ. of Chicago Press.

Kaya, M. (2004). “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Çok Eşlilik Olgusu (Şanlıurfa Örneği).” yüksek lisans tezi, Harran Üniversitesi, 2004.

Kaya, M. (2015). “Komşuda Misafirlik: Suriyeli Sığınmacılarca Kurulmuş Mülteci Derneklerinin Perspektifinden Türkiye’de Yaşamak.” International Journal of Social Science, 39: 263-279.

Kaya, M. (2017). Türkiye’deki Suriyeliler İç İçe Geçişler ve Karşılaşmalar. İstanbul: Hiperlink Yayınları.

Kaynak, S., et al. (2016). “Göçün Sosyo-Ekonomik Sonuçları: Suriyeli Göçmenler Üzerine Bir Uygulama.” 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi: Göç, Yoksulluk ve İstihdam, Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Konya, 23-25 Eylül.

Keser, İ. (2008). Kent Cemaat Etnisite: Adana ve Adana Nusayrileri Örneğinde Kamusallık. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Khaldun, I. (2004). Mukaddime, Çev. Halil Kendir. Ankara: Yeni Şafak.

Kurtoğlu, M. (2016). Bu Eller Utandırmaz Adamı: Göçler, Mülteciler ve Suriye Savaşı. Konya, Çizgi Kitapevi.

Leach, J. (2003). Creative Land: Place and Procreation on The Rai Coast of Papua New Guinea. New York, Berghahn.

M. Carpiano, R. (2006). “Toward A Neighborhood Resource-Based Theory of Social Capital for Health: Can Bourdieu and Sociology Help?” Social Science and Medicine, 62/1: 165-175.

Martikainen, T. (2006). “Religion, immigrants and integration”, Aalborg: Akademiet for Migrationsstudier i Danmark, Aalborg Universitet. AMID Working Paper Series 43.

Mcdowall, D. (1996). The Kurds 4. Minority Rights Group International.

Öğüt, T. (2011). “Milli Sınırların Oluşumu Sürecinde Güneydoğu Anadolu'da Kaçakçılık Ekonomisi.” İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31/2: 91-122.

Ökten, Ş. (2006). “GAP Bölgesi’nin Sosyo-Kültürel ve Yapısal Özelliklerinin Aile Yapısına Etkileri.” Aile ve Toplum 3/9: 23-34.

Ökten, Ş. (2009). “Aşiret, Akrabalık ve Sosyal Dayanışma: Geleneksel Hayatı Yönetme Biçimi.” Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 18/18: 99-112.

Özgen, N. (2005). “Sınır Kimliği; Sınırlar ve Egemenlik” (I. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, TSBD, ODTÜ, Ankara, 7-9 Aralık).

Palloni, A., et al., (2001). “Social Capital And İnternational Migration: A Test Using Information On Family Networks.” American Journal of Sociology 106/5: 1262-1298.

Pınar Şenoğuz, H. (2014). “Demarcating Kilis as A Border Town: Community, Belonging And Social Mobility Among Socio-Economic Strata On The Syrian Border Of

Turkey.” (doctoral dissertation, Mıddle East Technıcal Unıversıty).

Sahlins, M. (2013). What Kinship Is-And Is Not. University of Chicago Press.

Simmel, G. (1971). “Stranger” in On Individuality and Social Forms. Chicago: Univ. of Chicago Press.

Simmel, G. (2012). “The Metropolis and Mental Life.” In The Urban Sociology Reader.

Simpson, S. (2017). “Spatial Patterns of İnternational Migrant Resident Settlement And İncorporation İn Winnipeg Manitoba.” Population, Space and Place 23.

Stasch, R. (2009). Society of Others: Kinship and Mourning in A West Papuan Place. University of California Press.

Taştan, Y. K. (2010). “Etnisite Kuramları.” Siyaset ve Kültür Dergisi, 6: 199-228.

Uluç, A. V. (2016). “Suriye Kürtleri: Türkiye Kürtleri’nin Devamı.” Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 19/1: 191-223.

Van Kempen, R., & Özüekren, A. Ş. (1998). “Ethnic Segregation in Cities: New Forms and Explanations in A Dynamic World.” Urban Studies 35/10: 1631-1656.