Nilüfer Göle’nin Eserlerinde İslami Kimlik Arayışı ve Bu Arayışın Avrupa ve Türkiye’deki Kamusal Tezahürü

Öz Bu çalışmanın amacı, adını daha çok modernlik, sekülarizm ve İslamcılık konusunda yaptığı araştırmalarla duyuran sosyolog Nilüfer Göle’nin, siyasi bir kimlik olarak tanımladığı İslam’ın Avrupa ve Türkiye’deki yükselişini değerlendirmektir. Çalışmanın kapsamı, söz konusu yazarın, hem günümüz Türkiye’sinde sınıfsal kimliğiyle kamusallaşan ve siyasallaşan, hem de Avrupa’da modern dünyanın çağdaşı haline gelerek, gerek bireysel pratiklerde gerekse kamuya açık alanlarda tüm farklılığıyla görünürlük kazanmaya başlayan İslamcılığın bedensel ve söylemsel boyutlarına odaklanacaktır. Makalenin temel tezi, yazarın, artık İslam’ın; sadece dini bir kimlikle tanımlanamayacağı ve Ortadoğu coğrafyasıyla da sınırlı tutulamayacağı, aynı zamanda siyasal bir kimlik olarak da Batı dünyasının özellikle de dinsel ve kültürel farklılığıyla ve demokratik teamülleriyle öne çıkan Avrupa’nın daha fazla dikkate alması gerektiği yönündedir. Bu gereklilik, aynı zamanda Batı’da her geçen daha fazla ortaya çıkan ‘yabancı düşmanlığı’, ‘ırkçılık’ ve ‘İslamfobi’ gibi sorunların tartışılmasını, inançları ve aidiyetleri yüzünden dışlanan ve sorgulanan müslümanların bu konudaki hassasiyetlerinin anlaşılmasını da sağlayacaktır. 

Kaynakça

Bauman, Z. (2016). Kapımızdaki Yabancılar. çev. Emre Barca, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bayraklı, E. - Hafez, F. (2017). “The State of Islamophobia In Europe” http: //www. Islam ophobiaeurope.com/wp-content/uploads/2017/03/Introduction_ 2016.pdf. 02. 12. 2018.

Çınar, M. (2005). “Kemalist Cumhuriyetçilik ve İslamcı Kemalizm” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık 6. Cilt, 8. edt. Tanıl Bora-Murat Gültekingil, İstanbul: İletişim Yayınları.

Eagleton, T. (1999). Postmodernizmin Yanılsamaları. çev. Mehmet Küçük, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Giddens, A. (2014). Modernliğin Sonuçları. çev. Ersun Kuşdil, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Göle, N. (1999). “Modernleşme Bağlamında İslami Kimlik Arayışı”, Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik. ed. Sibel Bozdoğan- Reşit Kasaba, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Göle, N. (2000). “80 Sonrası Politik Kültür”, Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme. ed. Ersin Kalaycıoğlu-Ali Yaşar Sarıbay, İstanbul: Alfa Yayınları.

Göle, N. (2002a). Melez Desenler: İslam ve Modernlik Üzerine, İstanbul: Metis Yayınları.

Göle, N. (2002b). Nilüfer Göle İle Toplumun Merkezine İnmek, der. Zafer Özcan, İstanbul: Ufuk Yayınları.

Göle, N. (2004). “Fetiş Bir Fikir Haline Geliyor Modernlik”, Entelektüel Perspektif: Kültür, Siyaset ve Toplum Söyleşileri. ed. Mehmet Zincirkıran, İstanbul: Alfa Yayınları.

Göle, N. (2010). İçe İçe Geçişler: İslam ve Avrupa, İstanbul: Metis Yayınları.

Göle, N. (2011). Mahremin Göçü, haz. Ayşe Çavdar, İstanbul: Hayykitap.

Göle, N. (2012). Mühendisler ve İdeoloji: Öncü Devrimcilerden yenilikçi, Seçkinlere, İstanbul: Metis Yayınları.

Göle, N. (2013a). Keşif Yolculuğu: Türkiye, İslam ve Avrupa, haz. Zafer Özcan, İstanbul: Granada Yayınları.

Göle, N. (2013b). İslam’ın Yeni Kamusal Yüzleri, İstanbul: Metis Yayınları.

Göle, N. (2014). Seküler ve Dinsel: Aşınan Sınırlar, İstanbul: Metis Yayınları.

Göle, N. (2015). Gündelik Yaşamda Avrupalı Müslümanlar, İstanbul: Metis Yayınları.

Göle, N. (2016). Modern Mahrem: Medeniyet ve Örtünme, İstanbul: Metis Yayınları.

Gülalp, H. (2003). Kimlikler Siyaseti.: Türkiye’de Siyasal İslam’ın Temelleri, İstanbul: Metis Yayınları.

Gülenç, K. (2011). “Küreselleşme, Postmodernizm ve Siyasal İslam”, Kaygı, Sayı: 17, 121-136.

Gürbilek, N. (2011). Vitrinde Yaşamak: 1980’lerin Kültürel İklimi, İstanbul: Metis Yayınları.

Haenni, P. (2011). Piyasa İslamı. çev. Levent Ünsaldı, Ankara: Özgür Üniversite Yayınları.

Harvey, D. (1999). Postmodernliğin Durumu. çev. Sungur Savran, İstanbul: Metis Yayınları.

Kara, İ. (2012). Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi-2, İstanbul: Dergâh Yayınları.

Kara, İ. (2005). “İslamcı Söylemin Kaynakları ve Gerçeklik Değeri”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık 6. Cilt, 8. edt. Tanıl Bora-Murat Gültekingil. İstanbul: İletişim Yayınları.

Lyotard, J. F. (2000). Postmodern Durum. çev. Ahmet Çiğdem, Ankara: Vadi Yayınları.

Özpolat, A. (2017). “Postmodern Dünyada Din: Yaygınlaşan Dinsellik, Yüzeyselleşen Dindarlık”, Journal of Islamic Research, Vol:28 (3), 265-278.

Shayegan, D. (2002). Yaralı Bilinç: Geleneksel Toplumlarda Kültürel Şizofreni, çev. Hayri Bayrı, İstanbul: Metis Yayınları.

Ülken, H.Z. (1966). Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul: Ahmet Sait, Matbaası.