Merkezi Yerleştirme Sınav Sistemine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öz Merkezi yerleştirme sınavları, öğrencilerin üniversiteye yerleşmede ve meslek seçmede önemli olduğuna inanılan bir sınavdır. Bu bakımdan sınava ilişkin öğretmen ve öğrencilerin görüşlerini almak önemlidir. Bu araştırma, Merkezi yerleştirme sınav sistemini öğretmen ve öğrencilerin görüşlerine dayalı olarak ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırmada nitel araştırma yönteminin, durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Mardin İli Kızıltepe İlçesindeki beş faklı ortaokulda görev yapan 47 öğretmen ve bu okullarda okuyan 60 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenerek oluşturulmuştur. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formuyla elde edilmiştir. Veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur. Çıkan sonuçlar kodlanmış ve sonuçlara göre temalar oluşturulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, öğretmen ve öğrenciler sınav sistemine ilişkin olmuşuz değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre, öğrencilerin sene başında TEOG sınavına göre hazırlık yaptıkları, yeni sınav sisteminin öğrencileri psikolojik açıdan olumsuz etkilediği, motivasyonu düşürdüğü, derse ilgiyi azalttığı, sosyalleşmeyi olumsuz etkilediği, merkezi sınav konu sayısında artışa yol açtığını belirtmişlerdir. 

Kaynakça

Argon, T. Soysal, A. (2012). Seviye belirleme sınavına yönelik öğretmen ve öğrenci görüşleri. International Journal of Human Sciences, (9)2, 446-474.Aslan, G. (2017). Öğrencilerin temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sınav başarılarının belirleyicileri: Okul dışı değişkenlere ilişkin bir analiz. Eğitim ve Bilim, 42(190), 211-236.Atila, M. E., ve Özeken, Ö. F. (2015). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı: Fen bilimleri öğretmenleri ne düşünüyor? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 124-140.Balcı, A. (2014). Etkili okul ve okul geliştirme. Ankara: Pegem Akademi.Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting and evaluating quantative and qualitative research (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.Çelik, Z. Boz, N. Arkan, Z. ve Toklucu, D. K (2017). TEOG yerleştirme sistemi: Güçlükler ve öneriler. Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.Çepni, S., Özsevgec, T. ve Gökdere, M. (2003). Bilişsel Gelişim ve Formal Operasyon Dönem Özelliklerine Göre OSS Fizik ve Lise Fizik Sorularının İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 157, 30-39. Dinç , E. Dere, İ. ve Koluman, S. (2014). Kademeler Arası Geçiş Uygulamalarına Yönelik Görüşler Ve Deneyimler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(17) 397-422.Dönmez, B. (2009). Ortaöğretim kurumlarına geçiş sistemine ilişkin bir değerlendirme. Eğitime Bakış Dergisi 5(15), 11-17.Dünya Bankası. (2013). Türkiye'de okullarda mükemmeliyeti teşvik etmek. Washington, USAEğitim Reformu Girişimi. (2009). Eğitimde eşitlik politika analizi ve öneriler. İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları.Aksoy, D. ve Arık B. M. (2017). Liselere Geçişte Yeni Sistem ve Nitelikli Ortaöğretim İçin Yol Haritası. http://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2017/03/TEOG_BilgiNotu.07.12.17.web_.pdf erişim tarihi 29.07. 2018Genç, M. (2013). İlköğretim öğrencilerinin sınıf ve cinsiyete göre sınav kaygı düzeylerinin belirlenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 85-95.Görmez, M. ve Coşkun, İ. (2015). 1. Yılında temel eğitimden ortaöğretime geçiş reformunun değerlendirilmesi. Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.Karabacak, K. (2010). Seviye belirleme sınavlarının eğitimde ortaya çıkardığı açmazlar. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.Koç, E. Yıldırım, H. İ. Ve Bal, Ş. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Fen Bilgisi Müfredatı ile Liselere Giriş Sınavları Fen Bilgisi Sorularının Öğrencilerin Kişisel Bilgileri de Dikkate Alınarak Karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, (9)3, 35-48.MEB. (2016). Ortaöğretim kurumları yönetmeliği. 28/10/2016-29871 RG.MEB. (2018a). Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi. http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_03/26191912_yonerge.pdf Erişim tarihi 29.05.2018.MEB. (2018b). Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu. Http://Www.Meb.Gov.Tr/Sinavlar/Dokumanlar/2018/MERKEZI_SINAV_BASVURU_VE_UYGULAMA_KILAVUZU.Pdf) Erişim tarihi 26.04.2018Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation (3rd ed). San Francisco, CA: Jossey-Bass.NTV Televizyon Kanalı. (2017). Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: TEOG yerine 3 alternatif hazırlıyoruz. https://www.ntv.com.tr/turkiye/milli-egitim-bakani-yilmaz-teog-yerine-3-alternatif-hazirliyoruz,t5-RbH2KokuhnbuYPXbKyA Erişim tarihi 25.07.2018Ocak, G., Akgül, A. ve Yıldız, S. Ş. (2010). İlköğretim öğrencilerinin ortaöğretime geçiş sistemi (OGES) ile ilgili düşünceler Afyonkarahisar örneği. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 37-55.Özdaş, F., Akpınar, B., Batdı, V., Karahan, O. & Yıldırım, B. (2014). The whole human being paradigm and holistic curriculum approach. A Conference proceeding of International Conference New Perspectives in Science Education, Florence, Italy. https://conference.pixel-online.net/NPSE/files/npse/ed0003/FP/0155-CSP134-FP-NPSE3.pdfErişim tarihi 25.06.2018Öztürk, F, Z. ve Aksoy, H. (2014). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modelinin 8. Sınıf Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2),439-454.Patton, M. Q. (2002). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage.Sağlam-Tosun, N. (2016). 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Ders Başarısını Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.Sarıer, Y. (2010). Ortaöğretime giriş sınavları (OKS-SBS) ve PISA sonuçları ışığında eğitimde fırsat eşitliğinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 107-129.Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information, 22, 63–75.Şad, N, S. & Şahiner, Y, K. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. İlköğretim Online, 15(1), 53-76.Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği. (2010). Seviye belirleme sınavları (SBS) üzerine bir değerlendirme rapor. [Online]: https://www.pdr.org.tr/upload/icerik/Haz%C3%84%C2%B1rlanan%20Raporlar/sbsraporu.pdf Erişim tarihi 25. 07. 2018.Yıldırım, A. ve Simsek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.