Aile İçi Şiddet İle Öğrencilerin Akademik Başarı Durumları Arasındaki İlişki Ortaöğretim Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Öz Bu araştırma, aile içi şiddet ile akademik başarı durumu arasındaki ilişkiyi konu edinmektedir. Araştırma, Diyarbakır’ın merkez içesi olan Bağlar’da bulunan ortaöğretim okullarına devam eden 9. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Çalışma toplam 1750 öğrenciyi kapsamaktadır. Araştırmanın verileri, öğrencilere uygulanan anket formu ile şiddet ölçeğinden[1]  elde edilmiştir. Araştırmada; ebeveynlerin eğitim düzeyleri ve sahip oldukları meslekler ile ailenin gelir düzeyi gibi faktörler aile içi şiddetin görülmesinde birer etken oldukları, şiddete maruz kalan çocukların akademik yönünden önemli bir ölçüt olan TEOG sınavından düşük puan aldıkları dolayısıyla İmam Hatip Lisesi veya Meslek Lisesi gibi düşük puanla girilen okullara devam ettikleri, Fen Lisesine devam eden öğrencilerin ailede yaşanan şiddet türlerine en az maruz kalan kategoriyi teşkil ettiği, Anadolu Lisesine devam eden öğrencilerin İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesine devam eden öğrencilerden daha az şiddete maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Sonuç olarak, aile içi şiddet ile öğrencilerin akademik başarıları arasında bir ilişki saptanmıştır.

Kaynakça

Arslan, Serkan, (2008), Ailenin İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Okul Başarısı Üzerindeki Etkisi: Ümraniye İçesi Örneği, (Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.

Avcı, Nazmi; Gürler, Adem, (2014), “Aile İçi Şiddetin Çocuğun Suça Yönelmesi Üzerindeki Etkisi”, Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:2, Yıl:1, Sayı:1, ss.172-182.

Ayan, Sezer, (2010), Aile ve Şiddet, Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet, Ütopya Yayınevi, Ankara.

Ayman, Zelal; Şenol, Nevin,(2015), “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet: Nedenleri, Sonuçları, Alınacak Önlemler”, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2012-2015.

Batman, Demet; Yiğit, Nevzat,(2016), “Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörleri Belirleme Ölçeği: Geliştirilmesi, Güvenirliliği ve Geçerliliği”, Kastamonu Eğitim Dergisi, (Ocak 2016), Cilt:24, No:1, s.217-232.

Baygal, Azize, (2016), “Şiddetin Aile İçi Görünümleri”, Değişen Toplumda Değişen Aile, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss. 177-199.

Bayındır, Nida,(2010), “Aile İçinde Yaşanan Şiddete Karşı Çocuğun Gösterdiği Tepkiler”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar 2010, Sayı:2, ss.1-9.

Bulut, Meryem, (2010), Şiddet ve Çocuk, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara.

Cummings, E. Mark; Davies, Patrick T. (Çeviri: Gül Şendil), (2014), Çocuklar ve Evlilik Çatışması, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara.Çelik, Gizem, (2017), Öldüren Erkek(lik)ler, Renas Yayıncılık, İstanbul.

Demircan, Yasemin Solmaz; Tanrıseven, Işıl, (2014), “5.Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Etkinlik ve Akademik Başarı Düzeylerine Göre Öz-Düzenleme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının İncelenmesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:7, Sayı:35, ss.515-535.

Engström, Gülseren, (2013), Aile İçi Şiddet: Çaresi Ne?, Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri, İstanbul.

Erdal, Cengiz, (2012), Medyanın Efendisi Şiddet, Doruk Yayımcılık, İstanbul.

Eryörük, Zehra,(2016), “Şiddetin Paradoksları”, İçimizdeki Şiddet Ruhsaldan Toplumsala Şiddet Görüngüleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss. 223-230.

Genç, Yusuf,(2016), “Gençleri Fiziksel Şiddete İten Sebepler, Öğrenme Yolları ve Şiddet Eğilimleri ”, İnternational Journal of Social Science, Yaz-2016, Sayı:44, ss. 51-62.

Gözütok, Dilek, (2008), Eğitim ve Şiddet, Gazi Kitabevi, Ankara.

Hökelekli, Hayati, (2007), “Çocuk ve Gençlerde Şiddet Olgusu ve Önlenmesine Yönelik Öneriler”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 14, ss.61-78.

Ioannou, Maria (2011), “Aile içi Şiddet” Suç Psikolojisi içinde (Edt: David Canter), İmge ya., Ankara.

İbiloğlu, Aslıhan Okan,(2012), “Aile İçi Şiddet”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, Cilt:4, Sayı:2, ss.204-222.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (2008), Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, Ankara

Kabasakal, Zekâvet Topçu,(2005), “Aile İçindeki Şiddetin Çocuktaki Uyum Sorunlarıyla Bağlantısı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:18, ss.24-26.

Kahraman, Melis Sedef; Çokamay, Gökçe,(2016), “Aile İçi Şiddet ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri: Temel Kavramlar, Güvenlik Planı Hazırlama ve Alternatif Tedavi Model Örnekleri”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar,2016:8. (Çevirimiçi:http://www.cappsy.org), Erişim tarihi: 07.01.2018.

Kalyoncu, Hamdi,(2014), Aile İçi Şiddet ve Şiddet Ortamında Çocuklar, Yediveren Yayınları, İstanbul.

Kanuri, Marion C.,(2009), Domestic Violence And Its Influence On Pupils Academic Performance And School Participation: A Case Study Of Kiandutu Slum – Thika Municipality-Kenya, A Thesis Submitted to the Graduate School in Partial Fulfilment of the Requirements for the Award of the degree of Master of Education in Guidance and Counselling of Egerton University.

Karabağ, İmran, (2010), Dil ve Şiddet, İkaros Yayınları, İstanbul.

Kaymak Özmen, Suna,(2004), “Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Yansımaları”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt:37, Sayı:2, ss.27-39.

Keçeli-Kaysılı, Bahar,(2008), “Akademik Başarının Arttırılmasında Aile Katılımı”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2008, 9(1), ss.96-83.

Kenç, Muhammed Fuat; Oktay, Bünyamin, (2002), “Akademik Benlik Kavramı ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki”, Eğitim ve Bilim Dergisi, 2002, Cilt:27, Sayı:124, ss.71-79.

Keser, İnan, (2011), Çocuk Cinsel İstismarı; Diyarbakır Örneği, Karahan Kitabevi, Ankara.

Kızmaz, Zahir, (2006/a), “Okullardaki Şiddet Davranışının Kaynakları Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2006, Cilt: 30, No:1, ss.47-70.

Kızmaz, Zahir, (2006/b), “Şiddetin Sosyo-Kültürel Kaynakları Üzerine Sosyolojik Bir Yaklaşım”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2006, Cilt: 16, Sayı: 2, ss.247-267.

Kızmaz, Zahir, (2013), “Modernleşme ve Suç: Kuramsal Açıdan Bir Bakış”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 1, ss.229-240.

Kızmaz, Zahir; BİLGİN, Rıfat, (2010),”Sokakta Çalışan/Yaşayan Çocuklar ve Suç: Diyarbakır Örneği”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:9, Sayı:32, ss.269-311.

Kocadaş, Bekir; Özgür, Özge; Özbulut, Mahmut, (2010), Gençlik ve Şiddet, Toplumsal Alanda Şiddetin Yükselişi, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara.

Koç, Bozkurt, (2011), Okullarda Şiddet, Eyazı Yayınları, İstanbul.

Lök, Neslihan; Başoğul, Ceyda; Öncel, Selma, (2016), “Aile İçi Şiddetin Çocuk Üzerindeki Etkileri ve Psikososyal Desteğin Önemi”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, Cilt:8, Sayı:2, ss.155-161.

Mayda, Atilla Senih; Karaçor, Kayıhan; Erdem, Gökmen Umut; Kırca, Necla; Urgan,Utku, (2006), “Öğrencilerin Üniversite Giriş Puanları İle Aile İçi Şiddete Maruz Kalmaları Arasındaki İlişki ve Şiddete Karşı Tutumları”, TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006:5(3), ss.176-186.

Memiş, Emel, (2014), “Ekonomik Şiddet Kapsamında Karşılıksız Emek”, Kadına Yönelik Şiddet ve Ev-İçi Şiddet, Savaş Kitabevi, Ankara, ss. 167-178.

Njambi, Njoroge Damaris; (2014), Effects Of Domestic Violence On Academic Performance Of Public Secondary Schools: A Case Of Muguga Location, Kiambu County, The University Of Nairobi.

Odman, M. Tevfik; Odman, Lütfiye, (2017), Erkekler de Şiddet Mağduru, Karahan Kitabevi, Adana.

Okumuş, Eylem, (2014), Doğamızdaki Şiddet, Siyah Beyaz Yayınları, İstanbul.

Özgentürk, İlyas; Karğın, Vedat; Baltacı, Halil, (2012), “Aile İçi Şiddet ve Şiddetin Nesilden Nesile İletilmesi”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:14(4), ss.55-77.

Özgür, Gönül; Yörükoğlu, Gülden; Baysan Arabacı, Leyla, (2011), “Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler”, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2011:2(2)53-60.

Öztürk, Emine, (2017), Türkiye’de Aile İçi Şiddet, Gece Kitaplığı, Ankara.

Polat, Esin, (2017), Yoksulluk ve Şiddet Kıskacında Kadın, Kurgu Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.

Polat, Oğuz, (2017), Şiddet, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Sarıer, Yılmaz, (2016), “Türkiye’de Öğrencilerin Akademik Başarısını Etkileyen Faktörler: Bir Meta-analiz Çalışması”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016, Cilt:31, Sayı:3, ss.609-627.

Savrun, Mert, (2000), “Şiddetin Nörobiyolojisi”, Biyolojik, Sosyolojik, Psikolojik Açıdan Şiddet, Yüce Grup Yayıncılık, İstanbul, ss. 1-11.

Sevim, Yelda; Ataş, Semra, (2015), “Üniversite Gençlerinde Şiddet Eğilimliliği ve Öğrencilerin Aile İçi Şiddete Bakış Açıları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, ss. 285-301.

Sığrı, Ünsal; Gürbüz, Sait, (2011), “Akademik Başarı ve Kişilik İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”, Savunma Bilimleri Dergisi, (Çevirimiçi:http://dergipark.ulakbim.gov.tr/khosbd/article/view/5000050131/5000047396), Erişim tarihi: 02.02.2018.

Şahin, Figen; Beyazova, Ufuk, (2001), “Çocuğun Şiddetten Korunma Hakkı”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:151 (Çevirimiçi:http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/milli_egitim_dergisi/151/sahin_beyazova.htm), Erişim tarihi: 08.02.2018.

Şenol, Dolunay; Mazman, İbrahim, (2014), “Çocuğa Uygulanan Şiddet: Türkiye Özelinde Sosyolojik Bir Yaklaşım”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16 (26): 11-17.

Tekin, Üzeyir, (2011), Şiddet, Orient Yayınları, Ankara.

Tuzcuoğlu, Necla, (2010), “Şiddet ve Şiddete Neden Olan Etkenler, Çözüm Yolları”, Aile ve Şiddet, Hegem Yayınları:29, Ankara, ss.193-219.

Üstün, Ahmet; Yılmaz, Müge; Kırbaş, Şule, (2007), “Gençleri Şiddete Yönelten Nedenler”, Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu, Hegem Yayınları:11, Ankara, ss. 109-131.

Zorlu, Yaşar, (2016), “Medyadaki Şiddet ve Etkileri”, Humanities Sciences, 2016:11(1), ss.13-32.