Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mukaddime-Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programındaki kazanımların ahlak ve değerler öğrenme alanına göre farklılaşması (van ili örneği)

Yazar kurumları :
Mardin Artuklu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü.1
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programındaki kazanımların vahiy ve akıl öğrenme alanına göre farklılaşma boyutu araştırılmıştır. Bu nedenle araştırmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu çalışmada araştırmanın problemini gösteren değişkenler öğrencilerin cinsiyeti, doğum yeri, okul dışında din eğitimi alma durumları ve aldıkları din eğitiminin kaynağı, okul türleri, yaşadıkları sosyal çevre ve yerleşim birimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeninin yeterliliği ve yeterliliğini yansıtması, anne ve babalarının eğitim durumları, sosyo-ekonomik düzeyleri ve dindarlık düzeylerine ilişkin durumlardır. Araştırmanın evrenini Van ilindeki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olan ortaöğretim kademesindeki okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini alan öğrenciler oluşturmaktadır. Ölçme aracı 900 öğrenci üzerinde uygulanması için dağıtılmıştır; ancak 741 öğrenci ölçme aracına olumlu tepki vermiştir. Öğrencilerin söz konusu kazanımlara sahip olma düzeyleri, kendi görüşlerine dayalı olarak Likert tipi beşli derecelendirme ölçeğiyle toplanmıştır.

Özet İngilizce :

This study looks at to what The Size Of Differentiation Of Gains In Learnıng Domaıns Of Revelation And Reason At Religious Culture And Morals Knowledge Curriculum In Secondary. The research has been planned as a single factor pattern. In this study, the variable that shows the research problems are students' sexuality, birthplace, whether they receive religious education outside of school and its source, school types, social environment and settlement areas, proficiency level of Religious Culture and Morals Knowledge instructor and reflection of the proficiency, and educational, socio-economic and religious statuses of parents. The population of the research is students taking Religious Culture and Morals Knowledge courses at Secondary Schools administered by the Ministry of Education in Van Province. The evaluation tool was distributed to 900 students, but only 741 of them responded positively. Students' opinions about the level of possession of at issue gains were collected with five point likert scale.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :