Uluslararası Denetim Standartları Açısından Kurumsal Yönetim Sürecinin Değerlendirilmesi

Öz Günümüzde, sağlıklı mali yapı oluşturulması konusu tüm devletlerin ve uluslararası ekonomik örgütlerin en önemli çabalarından bir tanesidir. Bu sürecin doğmasına neden olan etkenler; sık karşılaşılan hileli işlemler veya hatalardan kaynaklı şirket iflasları ve mali krizlerdir. İşletmeler sadece hâkim ortakların serbest yönetimine bırakılmak istenmemektedir. Çünkü menfaat sahipleri olarak adlandırılan küçük pay sahipleri, devlet, kreditörler, çalışanlar için de işletmelerin sağlıklı yönetilmesi gerekmektedir. İşletmelerin sürekliliği önem kazanmıştır. Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB) tarafından yayınlanan Uluslararası Denetim Standartları (UDS) işletmelerin nasıl yönetilmesi konusuna vurgu yapmaktadır. Amaç, hesap verebilir, sorumlu, şeffaf, adil yönetilen işletmelerin oluşturulmasıdır. Bu işletmelerin sağlıklı yönetilmesinden başta yönetim kurulu olmak üzere tüm örgüt sorumludur. Kurumsal yönetim, işletmede yürütülen faaliyetlerde tüm paydaşların haklarının korunması bakımından yönetimin sorumluluklarını belirleyen bir çerçeve çizer. Bu çalışmanın amacı, kurumsal yönetim ile bağımsız denetim standartları arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Kaynakça

Aktan, C.C. (2006), Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 5, Sayı 1, ss.150-182 2013 ISSN: 1309 -8039 (Online) http://dergipark.gov.tr/download/article-file/333088

Asian Passific Economic Corporation Forum, (2003).

Emergin Markets Committee, (1998), s.72, Aktaran: Demirbaş, M. ve Uyar, S. (2006), “Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Denetim Komitesi”, s.31, İstanbul.

G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, 4-5 Eylül (2015), Ankara. http://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-TUR.pdf,(E.T:05.01.2016)

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri: https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-TUR.pdf (E.T. 20.04.2016) (http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf, 2004).

Gürbüz, A. O. (2005), “Kurumsal Yönetim: Ülkemizdeki Düzeyine İlişkin Değerlendirmeler”, Antalya. 7. Muhasebe Denetim Sempozyumu, ss. 1-19, 20-24 Nisan 2005, http://www.ismmmo.org.tr ,( E.T:10.09.2015)

Güredin, E. (2010), “Denetim ve güvence hizmetleri”, Türkmen Kitabevi 13. Baskı, İstanbul.

Hermanson, R.D. ve Rittenberg, E. L. (2003), “Internal Audit and Organizational Governance”, The Institute of Internal Auditors Research Foundation.

Karpuzoğlu, E. (2003), “Büyüyen ve Gelişen Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma”, Hayat Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.

Koçel, T. (2003), “İşletme Yöneticiliği”, Beta Yayınları No. 1382/120, İstanbul.

OECD Principles of Corporate Governance , (2004), http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf (E.T:11.09.2015)

Şavlı, T. (2012), “Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim Süreci”, http://archive.ismmmo.org.tr/docs/Sempozyum/10/TR/TUBASAVLI.pdf (E.T:14.06.2016)

Türedi, H. (2013), “KGK Denetim Seminer Notları”, İstanbul.

Ulukan, C. (2005), “Girişimcilerin ve Profesyonel Yöneticilerin Kurumsallaşma Perspektifi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eskişehir.

Ertaş V. (2016), “IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması”, http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20160114&subid=1&ct=f E.T: 01.05.2016.

Zaim, H. (2005), “Bilginin Artan Önemi ve Bilgi Yönetimi”, İşaret Yayınları, İstanbul.

Zehnder, E. (2000), “Board of Directors Global Study”.