Türkiye’de Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartlarına Göre İhtiyatlılık İlkesinin Uygulanması

Öz Türkiye’de Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK) düzenlemelerine  göre, kamu yararını ilgilendiren kuruluşların finansal tabloları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla (International Financial ReportingStandarts- IFRS) tam uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre düzenlenir. Bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan işletmelerin ise finansal tablolarını Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Finansal Raporlama Standartlarına (BOBİ FRS) göre hazırlamaları gerekmektedir. TFRS ve BOBİ FRS’de ihtiyaca uygun finansal raporlama için güncel ve karşılaştırılabilir bilgi sunmak temel amaç olmakla birlikte işletmelerin risklere karşı korunabilmesi için ihtiyatlılık ilkesine uygun davranması istenmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2018 yılı başından itibaren uygulanan BOBİ FRS’de ihtiyatlılık ilkesinin uygulanmasına ilişkin düzenlemelerin ortaya konmasıdır.

Kaynakça

Ataman, Başak (2017), “TFRS Tam Set İle BOBİ FRS' larına Genel Bakış Ve Değerlendirme”, Editörler: Çalıyurt, Kıymet Tunca ve Süleyman Gökhan Günay: Prof. Dr. Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe Finans Ve Denetimde Güncel Konular 2017, Trakya Üniversitesi Matbaası, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2017/174, Trakya Üniversitesi Yayın No:191, Edirne.

Arar, Mustafa (2018), BOBİ FRS Muhasebesi, Kitap-1, www.bobiturk.com

Gücenme Gençoğlu, Ümit. (2017), “Temel Konularda BOBİ FRS veTMS/TFRS Karşılaştırılması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 76, ss. 1-24.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( 2017), Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ, 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Sabuncu, Birsel( 2018) ,“Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Açısından Hasılatın Ölçüm Ve Muhasebeleştirilmesinin İncelenmesi”,

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Aralık 2018; 20(4); ss. 738-760

Yelgen, Esin - Uyar, Süleyman( 2018), “BOBİ FRS Açısından Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi Nisan 2018; Özel Sayı: ss. 98-109

Gökçen, Gürbüz- Öztürk, Erkan - Güleç, Ömer Faruk (2018), “BOBİ FRS VE TFRS’nin Finansal Raporlara Etkileri Açısından Karşılaştırılması”, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA),Cilt 3, Sayı 2,ss. 437-457

29385 14936

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye’de Merkez Bankacılığı’nda Yeni Trendler: Rezerve Opsiyon Mekanizması ve Asimetrik Faiz Koridoru Üzerine Bir Çalışma

Esra N. KILCI

Basılı Ulusal Ve Uluslararası Yönetim Muhasebesi Kitaplarının Değerlendirilmesi

Fatma AKYÜZ, Tolga YEŞİL

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Bürolarında Örgütsel Kültür ve Muhasebecilik Mesleğine Etkileri: Isparta İlinde Bir Uygulama

Elif YÜCEL, Akif Furkan KARAGÖZ

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Açısından Tarımsal Faaliyetler

Birsel SABUNCU

Üniversite ÖğrencilerininFinansal Davranışları ve Finansal Tutumları: Trakya Üniversitesi Örneği

Batuhan GÜVEMLİ, Serkan MEYDAN

Lisans Sözleşmelerinden Doğan Hasılatın TFRS 15 Kapsamında Muhasebeleştirilmesi: Yazılım Sektöründe Bir Araştırma

Yıldız ÖZERHAN, Banu SULTANOĞLU

Muhasebe Meslek Mensuplarının Sundukları Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Erzincan Örneği

Ersin KURNAZ, Mehmet GÜNER

BDG Matrisi’nin Yönetim Muhasebesinde Kullanılabilirliği ve Karar Almadaki Rolü

Miraç Sema ÜLKER, Pınar DALOĞLU

Kilit Denetim Konuları: BİST İmalat Sektöründe Faliyette Bulunan İşletmelerin 2017 Yılı Denetim Raporlarının İncelenmesi

Yasemin ERTAN, Ekinç KIZIK

Muhasebe Meslek Mensuplarından Alınan Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Gümüşhane Örneği

Büşra TOSUNOĞLU, Selim CENGİZ, Gülşah DÖNMEZ