22. Dönem TBMM Milletvekillerinin Avrupa Birliği'ne Yönelik Yasal Düzenlemelere Katılımı: Bir Logit Model

Avrupa entegrasyon süreci, aday ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal mevzuatlarını Birliğin politikaları ile uyumlu hale getirmelerini zorunlu kılmaktadır. Aday ülkelerin ulusal hukuk sistemlerinin AB ile uyumlaştırma sürecinin arka planındaki temel unsur, üyelik müzakerelerinin getireceği yüksek maliyeti en aza indirme esasına dayanmaktadır. Diğer taraftan, Avrupa entegrasyon sürecinin ekonomik ve politik boyutlan, üye ve aday ülkelerin gelişmekte olan bölgeleri için ekonomik fırsatlar sunmasının yanı sıra, zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışma, 22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekillerinin Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecindeki yasal düzenlemelere katılımlarının bölgelere göre nasıl farklılıklar gösterdiğini bir logit modeli ile test etmektedir.

Pro-European Legıslative Behavıors in the 22 Period Turkish Grand Natıonal Assembly: A Logit Model

Kaynakça

ARıKAN, Harun i VASSALLO, Francesca (2004), "Turkey's EU Membership: Implications for the Future Direction of the EU Integration Process," paper presented at the Conference on Turkey's Accession Process to the European Union: Legal, political, social and cultural aspects of integration (Istanbul, 20 September 2004).

DIE (Devlet Istatistik Enstitüsü), http://www.die.gov.tr/

DPT (2000), Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005 (Ankara), www.dpt.gov.tr

DPT (2003), Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecine Ilişkin 2003 Yılı /lerleme Raporu (Ankara), www.dpt.gov.tr

KiRişCI, Kemal (2004), "The Domestic Politics of Negotiating Pre-Accession: Challenges and Consequences of EU-Turkish Relations,'" Presented at Second Pan-European Conference, Standing Group on EUPolitics (Bologna, 24-26 June 2004).

LONG J. Scott (1997), Reggression Models for Categorical and Limited Dependent Variables (Thousand Oaks: Sage Publications).

MARIN, Mehmet C.I ÇOLAK, Mustafa i YOLCU, Tuğba (2004)"Yerel Çıkann Ulusal Düzeydeki Temsilinin Ekonometrik Bir Modeli," Uludağ Üniversitesi I. Ulusal GençBilim Adamları Sempozyumu:DeğişenDünyadaTürkiye'nin Önemi, 6-7 Mayıs 2004 (Bursa).

MÜFTÜLER-BAC, Meltem (2004), "The New Face of Turkey: The Domestic and Foreign Policy Implications of November 2002 Elections," EastEuropean Quarterly, 37/4:421-439.

REDMONO, John (1993) The Next Mediterranean Enlargement of the European Community: Turkey, Cyprusand Malta (Darmouth: Aldershot Publication).

TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), http://www.tbmm.gov.tr