Muhasebe Öğretim Elemanları ve Meslek Mensuplarının Mesleki Stres Düzeyi Üzerine Bir Araştırma

Günümüzde dilde yaygın olarak kullanılan stres, iş yaşamının bir parçası olmuştur. Stres iş yaşamında kaçınılmazdır. Bazı meslekler diğerlerine göre daha fazla streslidir. Herkesin stresle beraber yaşayacağı gerçeğinden hareketle stres düzeyinin tespiti önem taşımaktadır. Bu önemden dolayı, çalışmada, muhasebe meslek mensupları ile muhasebe eğitimini veren öğretim elamanlarının stres düzeyi araştırılmıştır. Bu amaca uygun olarak, 73 muhasebe meslek mensubu ve öğretim elamanı üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Araştırmada t-testi ve tek yönlü varyans analizikullanılmıştır. Araştırma sonucunda, muhasebe meslek mensupları ile muhasebe eğitimi veren öğretim elemanlarında iş stresin yüksek boyutta olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada ankete katılanlardan else edilen verilere göre şu sonuçlar çıkmıştır:- Cinsiyet bakımından ankete katılanlarda mesleki stres düzeyine bakıldığında, bayanların stres seviyesi erkeklere nazaran daha yüksek olduğu,- Unvan değişkenine göre stres seviyesinin değişmediği, muhasebe meslek mensupları ile muhasebe öğretim elemanlarının stres puanları arasında fark olmadığı,- Yaş gruplarına göre bakıldığında, ankete katılanlardan birinci gruptaki muhasebe meslek elemanları ve öğretim elamanları (20-29 yaş grubu) stres ortalaması, üst yaş gruplarına göre yüksek görülmüştür.

(A Research on Professional Stress of Accounting Profession Staff andAccountings lecturers)

Nowadays, commonly used word “stress“ became the part of work life. Stress is inevitable in work life. Some jobs are more stressful than other jobs. Thinking that everybody lives in stressful condition, determining of stress level has vital importance. Due to this importance, in this study, stress level has been researched for Accounting Profession Staff and Accounting lecturers. To achieve this purpose, a survey was conducted on 73 Accounting Profession Staff and Accounting lecturers. In this study, t-test and one way ANOVA techniques were utilized. The investigation showed that the stress level is a very high degree on Accounting Profession Staff and Accounting lecturers. Also in that search according to the datas that are taken from the survey participants the following results are shown:- As far as the sex is concerned among the participants when the Proffession level is considered, women’s stress is higher than men’s- According to the statue varities there is no change in stress level,there is no difference between the stress points of Accounting Proffession Staff and Accounting Lecturers.- When the age groups are concerned, at the first group among the participants, the stress average of the Accounting Proffession Staff and Accounting Lecturers’ is seen higher as far as older age groups are concerned.