Muhasebe Bilgi Sisteminde Kurumsal Bilgelik Anlayışı

Öz Değişen koşullara ve belirsizliklere karşı, karar mekanizmalarını destekleyen, strateji ve politikalara katkı sağlayan, işletme ihtiyaçlarına yönelik etkin raporlar sunan muhasebe bilgi sistemi için, optimal bilgi yönetimi olarak kabul edilen kurumsal bilgelik anlayışı, önemli bir yenilenme hareketi olarak görülmektedir. Bu çalışmada muhasebe bilgi sistemi, bilgi yönetimi ve kurumsal bilgelik anlayışı bakışı ile ele alınmış, söz konusu alanlara ait bileşenler ve kriterler üzerinde incelemeler yapılmıştır. Teorik olarak araştırılan konunun, uygulamadaki karşılığını görmek üzere kurumsal bilgi yönetim altyapısına sahip işletmelere anket uygulanmıştır. Anket verileri istatistiksel analizlere tabi tutulmuş, kurumsal bilgelik anlayışı ile muhasebe bilgi sistemi ilişkisi değerlendirilmiştir.

Kaynakça

Alagöz Ali- Ortakarpuz Metehan - Ceran Mehmet Burak, (2013), “Dynamic Capabilities of Enterprises İn Accounting Perspective And Evaluation of The Scope of Ias 38 Intangible Assets Standard”, Proceedings of Annual Paris Business And Social Science Research Conference, Paris, France, 4 - 5 July.

Alagöz Ali- Öge Serdar - Koçyiğit Nezahat, (2013), “Muhasebe Bilgi Sistemi ve Karar Destek Sistemleri İlişkisinin Yönetsel Karar Alma Faaliyetlerine Etkisi” Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 30, ss. 27-40.

Alagöz Ali- Öge Serdar - Ortakarpuz Metehan, (2014), “Bir Kurumsal Zekâ Teknolojisi Olarak Veri Madenciliği ile Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dr. Mehmet Yıldız Özel Sayısı, ss.1-21.

Anameriç Hakan, (2005), “Yönetim Bilgi Sistemlerinin Yönetim Fonksiyonları Üzerine Etkisi”, Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Vol. 45, N. 2, ss. 25-44.

Barutçugil İsmet, (2002), “Bilgi Yönetimi” , Kariyer Yayıncılık, İstanbul

Baykal Abdullah, (2006), Veri Madenciliği Uygulama Alanları, D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 7, ss.95-107.

Bierly, Paul.E III.- Kessler Eric, H.- Christensen Edward, W. (2000). “Organizational Learning, Knowledge And Wisdom”, Journal Of Organizational Change Management, Vol.13 No.6, pp.595-618.

Boundless, (2015), “Management Levels: A Hierarchical View.” Boundless Business. boundless, https://www.boundless.com/business/textbooks/boundless-Business-Textbook/Management-8/Types-Of-Management-61/Management-Levels-A-Hierarchical-View-293-7468/ (12.10.2015).

Ceylan Adnan- Kesim Halit - Eren Şule, (2005), “Dönüşümcü Ve Etkileyici Liderlik ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Araştırma”, Yönetim, Yıl: 16 Sayı: 51, ss. 32-42.

Coşan Pınar E. - Gülova Asena A. (2014), “Örgütsel Demokrasi”, Yönetim Ve Ekonomi, Cilt:21 Sayı:2, ss.231-248.

Çelik Orhan, (2007), “İşletmelerde Muhasebe Bilgisi Ve Şirket Demokrasisi”, Ankara: Siyasal Kitabevi.

Chong S.- Choi Y.S., (2005). “Critical Factors In The Successful Implementation Of Knowledge Management “ , Journal Of Knowledge Management Practice, June.

Davenport T.- De Long D.- Beers M., (1998). “Successful Knowledge Management Projects”. Sloan Management Review, Vol.39 No.2, pp.43–57.

Dinçer Ömer, (1992), “Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası”, Alfa Yayınları, İstanbul.

Erçetin Şule, (2000) “Lider Sarmalında Vizyon”, Ankara: Nobel Yayıncılık.

Garvin David A. (1993), “Building A Learning Organization.” Harvard Business Review, Vol.71, Nr., pp. 78-91.

Gupta Jatinder N. D. (Ed.), (2003). “Creating Knowledge Based Organizations”, Hershey, Pa, Usa: Idea Group Publishing.

Hays J. (2007). “Dynamics Of Organisational Wisdom”, The Business Renaissance Quarterly, Vol.2, Issue 4, pp.17-35.

Intezari A.- Pauleen D. J., (2014). “Management Wisdom In Perspective: Are You Virtuous Enough To Succeed In Volatile Times?”, Bus Ethics, Vol.120 pp. 393–404.

Karakoçak Kemal, (2007). “Bilgi Yönetimi Ve Verimliliğe Etkisi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Uygulaması”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.

Kaygisiz Esra - Çağliyan, Vural, (2014), “Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Bilgelik İlişkisi Üzerine Sektörel Bir Değerlendirme: Metal Ve Makine Sanayi Örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Vol.31, ss.227-240.

Kessler Eric, H.(2006). “Organizational Wisdom: Human, Managerial, And Strategic Implications”, Group And Organization Management, Vol.31-3, pp.296-299.

Kuşat Nurdan, (2012), “Sürdürülebilir İşletmeler İçin Kurumsal Sürdürülebilirlik ve İçsel Unsurları, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 14,Sayı: 2, ss.227-242.

Lee Jang H.,- Kim Young G., (2001). “A Stage Model Of Organizational Knowledge Management: A Latent Content Analysis”, Expert Systems With Applications, Vol.20,pp.299-311.

Limas M. J. (2004). “Organizatonal Wisdom: Scale Development And Validtiy Assessment”, The Degree Of Doctor Of Industrial/Organizational Psychology. University Of Tulsa.

Moffet S., Mcadam R. - Parkinson S., (2003). “An Empirical Analysis Of Knowledge Management Applications.” Journal Of Knowledge Management, Vol.7 No.3, pp.6-26.

Nonaka Ikijuro, (1994) “A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation” Organisation Science, Vol:5, No:1.

Pitkänen Hanna - Lukka Kari, (2010), “Formal and Informal Feedback In Management Accounting”, Chartered Institute of Management Accountants, Research Executive Summary Series, Volume 6, Issue 14.

Popadiuk S. - Choo C.W., (2006). “Innovation An Knowledge Creation: How Are These Concepts Related?”, International Journal Of Information Management, Vol.26 Issue 4, pp.302-312

Rahman, Mohd S.,A., (2008), “Utilisation of Data Mining Technology Within The Accounting Information System İn The Public Sector: A Country Study – Malaysia”, School of Accounting and Corporate Governance Faculty of Business University of Tasmania.

Ryan S.D. - Prybutok V. R., (2001). “Factors Affecting Knowledge Management Technologies: A Discriminative Approach”. Journal Of Computer Information Systems,Vol.41, No.3, pp.31–37.

Scott, Findlay, S. - Estabrooks, C. A.,(2006), “Mapping The Organizational Culture Research İn Nursing: A Literature Review”, Journal of Advanced Nursing.

Sezgin Murat - Bulut Beyza, (2013), “ Örgüt Kültürü ve Halkla İlişkiler” Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2), ss.182-194.

Smith Michael P., (1976) “Barries To Organizational Democracy In Public Administration” Administration & Society, Vol.: 8 (3), ss. 275-317.

Spiller, C. P. E.- Erakovic, L. - Henare, M. (2011). “Wise Up: Creating Organizational Wisdom Through An Ethic Of Kaitiakitanga”, Bus Ethics, No.104, pp.223–235.

Sürmeli Fevzi (Editör), Sürmeli Fevzi, Erdoğan Nurten, Erdoğan Melih, Banar Kerim, Kaya Ergün, Sevim Adnan (Bölüm Yazarları), (2005), “Muhasebe Bilgi Sistemi”, Anadolu Üniversitesi Yayın No:1644, Eskişehir.

Thierauf Robert J., (1999). “Knowledge Management Systems For Business”, British Library Cataloguing In Publication Data, USA.

Thierauf Robert J. - Hoctor James J., (2006). “Optimal Knowledge Management: Wisdom Management System Concepts And Applications”, Idea Group Publishing, USA&UK.

Turan Aygül, (2014), “Temel Yetenek ve Dış Kaynaklardan Yararlanma Tekniklerine Felsefi Bir Bakış: Dinamik Beceriler ve İş Modeli Yaklaşımlarıyla İlişkilendirme”, KAU İİBF Dergisi, 5(7), ss. 147-170.

Tüm Kayahan, (2014), “Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Muhasebeye Yansımaları: Sürdürülebilirlik Muhasebesi”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Bahar 2014 Cilt: 5 Sayı:1 ss.58-81

Wilkinson Joseph W.- Wilkinson, Cerullo Michael J.- Raval Vasant, Wong - On-Wıng Bernard, (2000), “Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications” The Study Of Accounting Information System Slides, Fourth Edition, John Wiley & Sons, Inc. USA, http://www.wiley.com/college/acc/wilkinson253529/Site/ppt/Ch_01.ppt (10.10.2015).

Yaghoubi N. Mohammad- Salehi Mahdi - Nezhad E. Behtari, (2011), “Relationship Between Tactical Processes of Knowledge Management And Organizational Intelligence: Iranian Evidence”, World Applied Sciences Journal, 12 (9) pp. 1413-1421.

Yazıcıoğlu Yahşi- Erdoğan Samiye, (2004), “SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Ankara, Detay Yayıncılık.