Mesleki Stresin Temel Nedenleri Ve Muhtemel Sonuçları: Manisa İlindeki SMMM’ler Üzerine Bir Araştırma

Bu çalışmanın amacı, muhasebe mensuplarında mesleki stresin temel nedenlerini ve bunların mesleki stres sonuçlarıyla ilişkisini araştırmaktır. Stres kaynağı olarak rol belirsizliği, rol çatışması, aşırı rol yükü ve kariyer gelişimiyle ilgili endişeler ile stresin sonuçları olarak işe bağlı gerginlik, iş değiştirme/bırakma niyeti ve iş tatmini ele alınmıştır. Likert ölçek türlerine göre hazırlanan anket Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na kayıtlı toplam 422 serbest mali müşavirden 319 meslek mensubuna uygulanmıştır. İşe bağlı gerginliklerle nitel aşırı rol yükü, rol çatışması, nicel aşırı rol yükü ve kariyer gelişimiyle ilgili endişeler arasında ilişki bulunmuş, rol belirsizliğiyle arasında bir ilişki tespit edilmemiştir. Adım adım regresyon analizlerinde işe bağlı gerginlikleri nitel aşırı rol yükü ve rol çatışmasının birlikte açıkladığı, iş tatminini ise rol çatışması, rol belirsizliği ve kariyer gelişimiyle ilgili endişelerin açıklama gücünün olduğu bulunmuştur.

The Basic Causes And Potential Consequences Of Occupational Stress: A Study OfCertifıed Public Accountants In Manisa Province

The purpose of this study is to research main causes of occupational stress in professional accountants and relationship with their consequences. Role ambiguity, role conflict, role overload and career progress concerns as source of occupational stress and job-related stress, turnover intentions and job satisfaction as consequences of occupational stress are discussed. Likert scales questionnaire applied to 319 professional accountants registered in Manisa Chamber of Certified Public Accountants from total of 422 professional accountants. Role conflict, role overload and career progress concerns have significant relationship with job-related stress but there isn’t any correlation between role ambiguity and job-related stress. Both qualitative work overload and role conflict have explanatory power for job-related stress and also role conflict, role ambiguity and career development concerns have explanatory power for job satisfaction in stepwise regressions.