Maliyet Bilgileri Temelinde Fiyatlama Kararları İçin Stratejik Pazarlama Muhasebesi: X Otel İşletmesinde Bir Uygulama

Öz Bu çalışmada, Erzincan’da hizmet sektöründe faaliyet gösteren dört yıldızlı bir otel işletmesinde stratejik pazarlama muhasebesi uygulanarak, gelecek döneme ait en uygun fiyatlama politikasının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak kavramsal çerçeve başlığı altında pazarlama bilgi sistemi, muhasebe bilgi sistemi ve bu iki sistem arasındaki ilişki sonucu ortaya çıkan stratejik pazarlama muhasebesi ele alınmıştır.Uygulama bölümünde ise, Erzincan’daki dört yıldızlı bir otelin geçmiş yıl maliyet verileri kullanılarak maliyet-hacim-kar analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, işletmenin gelecek yıl hedeflediği kara ulaşabilmesi için belirlemesi gereken en uygun fiyat tespit edilmiştir.

Kaynakça

Acar, D. - Özçelik, H. (2011), “Muhasebe Bilgi Kalitesini Etkileyen Kritik Başarı Faktörleri”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:49, ss.10-23.

Akdoğan, N. (1982), Pazarlama Maliyetleri ve Muhasebesi, Gazi ÜniversitesiAnkara İ.T.İ.A. Yayın No:197, Gazi Üniversitesi Basın-YayınYüksekokulu Basımevi,Ankara.

Akdoğan, N. (2009), Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, 8. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.

Badem, C. - Fırat, D. (2011), “Temel Pazarlama Bileşenleri Açısından Muhasebe Verilerinin Kullanılması: Pazarlama Muhasebesi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(21), ss.77-101.

Büyükmirza, K. (2014), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Ankara.

Ceran, Y. - Bezirci, M. (2011), “Pazarlama Bilgi Sistemi-Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisine Stratejik Bir Yaklaşım: Stratejik Pazarlama Muhasebesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 26, ss.103-115.

Ceran, Y. - İnal, M.E. (2004), “Maliyet Bilgileri Temeline Dayalı Pazarlama Kararları İçin Pazarlama Muhasebesi”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı: 22, ss. 63-83.

Ceran, Y.- Özdemir, Ş. (2013), “Sağlık İşletmelerinde Paket İşlem Fiyat Uygulamasının Hedef Maliyetleme Yöntemi ve Stratejik Pazarlama Muhasebesi Açısından Değerlendirilmesi ve Özel X Diyaliz Merkezinde Bir Uygulama”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(26), ss.450-478.

Demireli, C. - Yılmaz, M. (2013), “Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Stratejik Pazarlama Kararlarına Etkisi”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), ss.294-308.

Dinç, E. - Abdioğlu, H. (2009), “İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi; İMKB–100 Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), ss.157-184

Dinçer B. - Dinçer, C. (2005), “Otel Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Kararları”, Review of Social, Economic& Business Studies, 5(6), ss.353-365.

Doğan, M. (2016), “Kurumsal Yönetim ve Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(38), ss.194-201.

Gegez, E. (2015), Pazarlama Araştırmaları, Beta Kitabevi, İstanbul.

Gündoğmuş, E. - Köroğlu, Ç. (2017), “Pazarlama Bilgi Sistemi İle Muhasebe Bilgi Sistemi Arasındaki İlişkinin Stratejik Pazarlama Muhasebesi Açısından İncelenmesi: X Otel İşletmesinde Uygulama”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 50, ss. 1-20.

Hacırüstemoğlu, R. - Sevgener, A. S. - Çakıcı, C. (1998), Yönetim Muhasebesi Uygulamaları, Alfa Yayınevi, İstanbul.

KelleyJr, T. C. (1966), “The Marketing-Accounting Partnership in Business”, TheJournal of Marketing, 30(3), pp.9-11.

Kırlı, M. - Gümüş, H. - Altıntop, M. (2012), “Stratejik Yönetim Muhasebesinin Tamamlayıcısı Olarak Stratejik Pazarlama Muhasebesi”, 4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Makedonya, ss.643-652.

Li, Eldon Y. (1997), “Marketing Information Systems in Small Companies”, Information Resources Management Journal, 10(1), pp.27-35.

Mucuk, İ. (2007), Pazarlama İlkeleri, 16. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

Rese, M. (2006), “Marketing Accounting”,Handbuch Marketing-Controlling,2. Auflage, Ed; SvenReineckeandTorstenTomczak, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler-GWV FachverlageGmbH, Wiesbaden, pp. 741-766.

Sajady, H. - Dastgir, M. - Nejad, H. H. (2008), “Evaluation of theEffectiveness of Accounting Information Systems”, International Journal of Information Science&Technology, 6(2), pp.49-59.

Sevgener, A. S. - Hacırüstemoğlu R. (2000),Yönetim Muhasebesi, Alfa Yayınları, İstanbul

Sümerli Sarıgül, S. (2018), “Pazarlama Muhasebesi ve Müşteri Kârlılık Yönetimine Yönelik Genel Bir Değerlendirme”,Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi,1(3), ss.425-435.

Şan, Ö. (1996), Genel İşletme, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:931, Eskişehir.

TCMB, Enflasyon Raporu, 2019-I, https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/cb440689-938f-45e0-8cc2-f8700c7b677a/ki19-1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-cb440689-938f-45e0-8cc2-f8700c7b677a-mytN4Mp, (30.01.2019)

Tekin, V. N. (2006), Pazarlama İlkeleri (Politikalar-Stratejiler-Taktikler), Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Temelli, F. - Eroğlu Pektaş, G. Ö.(2018), “Strategic Marketing Accounting in ProvidingSustainableCompetitiveSuperiority in GlobalizationProcess”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), ss.1-15.

Tolon, M. (2006), “Pazarlama Bilgi Sisteminin Hizmet İşletmelerinin Uluslararasılaşmasındaki Önemi”, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Sayı: 4, ss.26-41.

Yıldız, A. - Ceran, Y. (2018), “Otel Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sistemi ve Pazarlama Bilgi Sisteminden Yararlanılarak Stratejik Pazarlama Kararlarının Alınması; X Otel İşletmesinde Uygulama”, Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (2), ss.112-129.