Makul Değer Muhasebesi ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Makul Değerin Ölçümü

Geleneksel olarak muhasebe olgusunun dayanağı “tarihi maliyet” yaklaşımıdır. Ancak, mali tabloların sunumunda bilgi kullanıcılarının gereksinimlerini daha iyi karşılayacak değerleme yaklaşımlarının geliştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. FASB (Finansal Muhasebe Standartları Kurulu) ve IASB (Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu)’nin üzerinde uzlaştığı en son değerleme yaklaşımı ise “makul değer (fair value)” yaklaşımıdır. Mali tabloları oluşturan kalemlerin değerlemesinin nasıl yapılacağı ve makul değerin hangi durumlarda kullanılabileceğine ilişkin Dünya Muhasebe Standartları’na yön veren bu iki kurum tarafından birbirine paralel standartlar geliştirilmiştir. Bunun yanında tarihi maliyetleri ölçme kolaylığına karşılık makul değer ölçümlerinin daha karmaşık bir yapısı vardır. Bu çalışmada makul değerin ölçümünün ilgili Uluslararası Standartlara göre nasıl yapılması gerektiği irdelenmiştir.

(Fair Value Accounting and How -According To The International AccountingStandarts To Measure Fair Value)

(Fair Value Accounting and How -According To The International Accounting Standarts To Measure Fair Value) Traditionally accounting phenomenon is based on the “historical cost” approach. But, to better fulfill the demands of information data users a renewed approach is needed for presenting of financial statements. The latest approach that IASB (International Accounting Standards Board) and FASB (Financial Accounting Standards Board) have agreed on is the “fair value” concept. The processes defining the procedures on how the items of the financial statements will be evaluated and for which conditions the fair value concept acceptable has been developed in parallel to these leading organizations of World Accounting Standards. Besides these facts, measurements of fair values have a more complex nature than the historical cost measures. This study focuses on how, according to the International Accounting Standards which are the concerned about fair value measurements, the fair value measures can be obtained.