Yıl 2005, Cilt: 39 Sayı : 1-2 Sayfalar 31 - 35 2013-08-27
ÜÇ FARKLI SİLİKON ELASTOMERİNDE CANDİDA ALBİCANS TUTUNUMUNUN (ADHERENCE) KARŞILAŞTIRILMASI
Evrim GÖRE,Gülümser EVLİOĞLU,Dilek İNANÇ YAYLALI,Ruhen ÇAĞLAYAN,Ayşen NEKORA AZAK
22 261

Öz Candida albicans, protez materyallerine tutumunu ile oluşturabileceği lokal ve sistemik enfeksiyonlar nedeniyle materyallerin kullanımında bir dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle çene-yüz protezlerinde sıklıkla kullanılan bir materyal olan silikonun Candida albicans tutunumu açısından değerlendirilmesi ve farklı silikon elastomerlerinin bu açıdan karşılaştırılması önem taşımaktadır. Bu çalışmada üç farklı silikon elastomeri (VST-50, MDX4-4210 ve A2000-1) (Factor II Inc., Lakeside, Arizona) yüzeyinde mantar tutunumu araştırıldı. Her bir elastomerden 0,5cm x 1cm boyutlarında onar örnek hazırlandı. Örnekler sterilize edildikten sonra Candida albicans ekilmiş 30 ml'lik Sabouraud besiyerine yerleştirildi. Enkübe edilen örneklerin yüzeylerindeki maya kolonizasyonunun incelenmesi için spektrofotometrede bulanıklık ölçümü yapıldı. Aynı işlemler bir kez de üzerleri tükürük ile kaplanmış örneklerde uygulandı. Sonuçlar istatistiksel olarak elastomeri erin kendi içlerinde yapılan ölçümlerde "Paired T-Test", birbirleriyle kıyaslamada ise "Tek yönlü varyans analizi" yöntemleri kullanılarak değerlendirildi. Tükürükle kaplama öncesinde materyaller arası C.albicans tutunumu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı (p > 0.05) görüldü. Tükürükle kaplandıktan soma A2000-1 silikon elastomerinde, MDX4-4210 ve VST-50 elastomerlerine göre anlamlı derecede daha az tutumun gözlendiği sonucuna varıldı. Üç elastomerin her biri için ayrı ayrı yapılan tükürükle kaplama öncesi ve sonrası değerlendirmelerinin sonuçları incelendiğinde ise A2000-1 tipi silikon materyalinde tükürükle kaplama öncesi ve sonrası mantar tutunumu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmezken (p > 0,05); MDX4-4210 ve VST-50 materyallerinde anlamlı ölçüde artan tutunum gözlendi.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 27 Ağustos 2013
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ağustos 2013


Makalenin Yazarları
Evrim GÖRE
Gülümser EVLİOĞLU
Dilek İNANÇ YAYLALI
Ruhen ÇAĞLAYAN
Ayşen NEKORA AZAK