İnşaat Sözleşmelerinin Finansal Tablolarda Sunuluşuna Yönelik Kullanılan Yöntemlere Bakış

İnşaat sözleşmelerinin finansal tablolara yansıtılması, Türk Vergi Mevzuatında, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri’nde (US GAAP) farklı şekillerde olmaktadır. İnşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması, Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’na ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne (MSUGT) göre tamamlanmış sözleşme yöntemine göre yapılmaktadır. TMS’nda ise, işin tamamlanma oranını dikkate alarak inşaat sözleşmelerine ilişkin gelir ve maliyetler ile ilgili finansal tablo kullanıcılarına işletme hakkında daha doğru bilgiler sunmayı amaçlanmıştır . US GAAP da, hasılat tutarının tahsil edilmesinde önemli belirsizlikler olduğu durumlarda maliyeti kurtarma yöntemi uygulanmaktadır. Bu çalışmada, inşaat sözleşmelerinin finansal tablolarda sunulmasına ilişkin sözü edilen bu yöntemlerin karşılaştırması, İMKB’de hisse senetleri işlem gören şirket örneği bağlamında ele alınmıştır.

An Examination On The Methods Used In The Presentation Of Construction Contracts In Financial Reports

Construction contracts are reflected to financial reports differently in Turkish Tax Legislation, Turkish Accounting Standards (TAS) and United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP). Accounting and reporting construction contracts are made in accordance with completed contract method according to Revenue Tax Code (RTC) and General Communiqué on Accounting System (GCAS). Considering the completion rate of work, TAS, however, aims to provide more accurate knowledge about businesses to financial report users regarding revenues and costs of construction contracts. US GAAP applies cost recovery method when there are important uncertainties about obtaining remittances. This study compares these aforementioned methods regarding the presentation of construction contracts in financial reports within the context of a business sample whose stocks are traded in Istanbul Stock Exchange.