TÜRKİYE'DE BAYRAĞA SAYGISIZLIK KONUSU

Devletin egemenlik simgelerinden biri ve belki de en önemlisi olan bayrağa yapılan saygısızlıklar, ülkemizde bu güne dek üzerinde yeterince durulmamış bir konudur. 2005 İlkbaharında Türkiye'de yaşananlar, bayrağa yapılan saygısızlıkların tüzel (hukuki) anlamı üzerinde düşünmeyi gerekli hale getirmiştir. Bu yazının konusu, bayrağa yapılan saygısızlıkların tüze dünyasındaki sonuçlarıyla ilgilidir. Bir bayrağın ayaklar altına alınması, yırtılması, yakılması, yani en genel anlamıyla bayrağa yapılan saygısızlıklar tüzel açıdan ne anlam ifade etmektedir? İncelemenin odağında Türkiye'deki tüze dizgesi yer alırken, konunun 'ifade özgürlüğü' çerçevesinde hararetle tartışıldığı ABD (Amerika Birleşik Devletleri)’ye de değinilmiştir. Konu, asıl olarak ifade özgürlüğü çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki ve ilgili yasalardaki hükümler, ayrıca ulusal/uluslararası düzeydeki mahkeme kararlarıyla birlikte ele alınarak incelenmiştir.

Türkiye'de Bayrağa Saygısızlık Konusu

Kaynakça

AKılllOGLU, Tekin (1993), Temel Haklar ve Özgürlükler (Ankara: imaj Yayıncılık).

AliEFENDiOGlU, Yılmaz (1998), "Düşünce özgürlüğü ya da Düşünsel Özgürlük," ÖKÇESiZ, Hayrettin (ed.), Düşünce Özgürlüğü (istanbul: Afa Yayıncılık) : 234-257.

ARMAGAN, Servet (1980), 1961 Anayasasına Göre Temel Haklar ve Ödevler (istanbul: Fakülteler Matbaası).

GEMALMAZ, Semih (2005), Türk Kıyafet Hukuku ve Türban (istanbul).

GOlDSTEiN, Robert Justin (2000), Flag Burning and Free Speech (Kansas: University Press of Kansas).

GÖZÜBÜYÜK, A. Pulat (.. -), Türk Ceza Kanunu Gözübüyük Şerhi (istanbul: Kazancı Hukuk Yayınları, 5. Baskı).

GÜRAN, Sait (1969), Ifade Hürriyeti Üzerinde Idare'nin Yetkileri (istanbul: Cezaevi Matbaası).

iLAL, Ersan (1987), "Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü, Yığınsal iletişim Araçları ve Anayasa Mahkemesi Kararları," Anayasa Yargısı: 3/61-72.

KABOGLU, ibrahim (1998), "Pozitif Anayasa Hukukunda Düşünce Özgürlüğünün Sınırları", ÖKÇESiZ, Hayrettin (ed.). Düşünce Özgürlüğü (istanbul: Ata Yayıncılık): 205-233.

KABOGLU, ibrahim (2002), Özgürlükler Hukuku (Ankara: imge Kitabevi).

KUZU, Burhan (1995-96). "Düşünceleri Açıklama Hürriyeti", Insan Haklan Yıllığı, 17-18: 33-59.

ÖZKAN, lşıl (2001), "Avrupa insan Hakları Mahkemesi Kararlarında Düşünceyi ifade Özgürlüğünün Sınırları ve Türkiye Kararları," Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2001/3: 781-833.

PAÇACı, irfan (1997-98), "1982 Anayasası Mayınh Alanı", Insan Haklan Yıllığı, 19-20: 121-149.

SAGLAM, Fazıl (1982), Temel Haklann Sınırlanması ve Özü (Ankara: A.Ü. SBF insan Hakları Merkezi Yayınları).

SEviNÇ, Murat (2002), "Bir insan Hakları Sorunu Olarak Açlık Grevleri," A.Ü. SBF Dergisi, 57/1: 11-135.

SOYSAL, Mümtaz (1987), "insan Hakları Açısından Temel Hak ve Özgürlüklerin Niteliği," Anayasa Yargısl,3:37-49.

TANÖR, Bülent (1998), "Türkiye'de Düşünce Özgürlüğüne ilişkin Hukuk Politikaları," ÖKÇESlz, Hayrettin (ed.), Düşünce ÖZgürlüğü (istanbul: Afa Yayıncılık) : 258-267.

TANÖR, Bülent (1994), Türkiye'nin Insan Haklan Sorunlan (istanbul: BDSYayınları).

TEDFORD, Thomas L.I HERBECK, Dale A. (2005), Freedam of Speech in the United States (Strata Publishing: www.bc.edu/free speech).

ÜNAL, Şeref (2000), "Avrupa insan Hakları Mahkemesi Kararlarının Türkiye'nin Iç Hukukuna Etkileri," Anayasa Yargısı, 17: 63-85.

WELCH, Michael (2000), Flag Burning, Moral Panic and the Criminalization of Protest (New York: Walter de Gruyter).