Finansal Raporların Kalitesine Etki Eden Ülkeye Özgü Faktörler

Finansal raporlamanın amacının ekonomik karar alıcılara ihtiyaç duydukları bilgilerin sunulması olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yüksek kalitede finansal raporların sunulması muhasebe bilgi sisteminin temel amaçları arasında yerini almaktadır. Araştırmacılar açısından da finansal raporların, özellikle kazançların, kalitesi konusu oldukça dikkat çekmekte ve pek çok araştırmacı bu konuya yönelmektedir. Genel olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na geçiş ile finansal raporlama kalitesinde artış gözlenmesi beklenmesine rağmen, UFRS ile uyumlu finansal raporlar hazırlanmasının tek başına bunu sağlayamayacağı konusunda literatürde görüş birliği bulunmaktadır. Çalışmada finansal raporlama kalitesi kavramının tanımlanması ve finansal raporların kalitesini etkileyen faktörlerin açıklanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, yapılan çalışmalar incelenmiş ve finansal raporlama üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılan faktörler açıklanmıştır. Söz konusu çalışmalar, piyasaların gelişmişlik düzeyi, politik sistemin işleyişi, ülkelerin yasal sistemleri, vergi sistemleri ve kültür gibi ülkelere özgü etkenlerin finansal raporların kalitesi üzerinde etkisi bulunduğu sonucuna ulaşmaktadırlar.

Country Specific Factors Affecting Financial Reporting Quality

When it is considered that the aim of financial reporting is to present the information decision makers need, providing high quality financial reports is one of the main objectives of accounting information system. The subject of financial reporting quality, especially of earnings, has attracted much attention of the researchers; thus, the studies have focused on this subject. Although financial reporting quality is expected to increase with the transition to International Financial Reporting Standards (IFRS), it is a generally accepted fact in the literature that preparation of IFRS adopted financial reports is not enough itself. The main objective of this study is to define the concept of financial reporting quality and to explain the factors affecting financial reporting quality. In this context, literature is reviewed and indicated factors are explained in more detail. The results of studies show that, country-level factors such as level of development in the financial markets, administration of political system, legal systems, taxation systems and culture affect the quality of financial reporting.