Borsa Şirketlerinin Pay Geri Alım İşlemlerine Yönelik TMS/TFRS Uygulamaları

Pay geri alımları, uluslararası arenada borsa şirketlerinin, özellikle pay değerlerinin aşırı düştüğü dönemlerde, paylarının gerçek değeri hakkında piyasaya mesaj vererek düşük fiyatlamanın önüne geçmek amacıyla başvurduğu yöntemlerden biri olagelmiştir. Türkiye’de ise pay geri alımları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda son dönemde yapılan değişikliklerle mevzuata kazandırılmış, borsa şirketlerine belirli şartlar altında bu tür işlemlerde bulunabilme imkânı getirilmiştir. Diğer taraftan, şirketlerin bu imkândan yararlanabilmelerinin, pay geri alım işlemlerinin şirketin kendisi de dâhil olmak üzere başta yatırımcıları olmak üzere tüm paydaşları üzerindeki etkilerinin farkında olmalarına bağlı olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda, çalışmanın amacı pay geri alım işlemlerinin etkilerinin finansal tablolar açısından değerlendirilmesi olarak belirlenmiş olup, çalışmada Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’nın konuya ilişkin hükümleri örnek uygulamalarla desteklenmek suretiyle detaylı olarak irdelenmekte ve uygulamaya yönelik önerilere yer verilmektedir.

Share Repurchase Transactions in TAS/TFRS: An Implementation Guidance for Listed Companies

Share repurchase in the international arena has been one of the means for listed companies for years to avoid undervaluation by signalling the fair value of their shares to the market. Turkey, however, has recently updated its legal infrastructure in both Commercial Code and Capital Markets Law in order for listed companies to grasp the benefits of such transactions provided that several criteria are met. On the other hand, companies are in need of comprehending the basic effects of share repurchase transactions not only on stakeholders but also on themselves. Hence, this study has the purpose to interpret these effects in a financial reporting point of view in accordance with Turkish Accounting Standards (TAS)/Turkish Financial Reporting Standards (TFRS) and provide an implementation guiadance with illustrative examples and supporting recommendations as well.