Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

12. dünya muhasebe tarihi kongresinde sunulan türk akademisyenler ve uygulamacıların bildirileri: bir literatür incelemesi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İİBF1, Bilecik Üniversitesi Bozüyük MYO2, Trakya Üniversitesi İİBF3
Görüntülenme :
423
DOI :
Özet Türkçe :

Muhasebe tarihi, muhasebe yazınının radikal bir alanıdır. Bu alanda yapılan çalışmalar, çeşitli sınır-lılıklar içinde yapılmaktadır. En önemli sınırlılık, muhasebe tarihi incelemelerinin disiplinler arası çalışmayı gerektirmesidir. Siyaset, sosyoloji, hukuk, devlet yapısı, toplumun kültür değerleri, incelenen dö-nem içindeki ekonominin yapısı ve en önemlisi inceleme yapılan dönemde kullanılan yazı dili gibi konular muhasebe tarihi incelemelerinde göz önüne bulundurulması gerekli olan konuları oluşturmaktadır. Bu sınırlılıklar, ülkemizde de muhasebe tarihi araştırmalarının gelişmesine engel olmuştur. Ancak son yıllarda gerek dünya da gerekse ülkemizde disiplinler arası çalışmaların bilim dünyasında kabul görmesi, diğer alanlardaki araştırmalarda olduğu gibi muhasebe tarihi araştırmalarının da artmasına neden olmuştur. Ayrıca muhasebe tarihçileri akademisi ve bu akademinin önderliğinde yapılan ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslar, bu alandaki bilimsel araştırmaların yaygınlaşmasına da katkı sağlamıştır. Bu bağlamda 12.Dünya Muhasebe Tarihi kongresi, muhasebe alanında çalışma yapan Türk akademisyenlerin, köklü muhasebe kayıt kültürü olan ülkemizin muhasebe tarihini yakından incelemelerine ve muhasebe tarihi ile ilgili çok farklı konularda bildiriler hazırlamalarına neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı, 12.Dünya Muhasebe Tarihi Kongresinde Türk akademisyenler ve uygulamacılar, tarafından hazırlanıp sunulan 88 bildirinin, inceleme konusu, inceleme dönemi ve inceleme yön-temi açısından ele alınarak, bundan sonra yapılacak muhasebe tarihi araştırmalarında bir veri tabanı oluşturmaktır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde literatürde, muhasebe tarihi alanındaki, çalış-malar, ele alınmaktadır. İkinci bölümde dönemsel olarak kongrede sunulan bildirilerin tematik ve nice-liksel verileri incelenmektedir. Üçüncü bölümde ise elde edilen bulgular değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

Accounting history is one of the most radical work fields of accounting. Because studies in this field are worked-out in several limitations. Most important limitation is accounting history analysis’ to be required interdisciplinary studies. Some headings such as diplomacy, sociology, law, public structure, cultural values of the public, economic structure in analysis period and above all literary language in analysis period constitute the studies of which are required to be considered in accounting history analysis. These limitations have also handicapped accounting history researches in our country. But in re-cent years both in world and our country, interdisciplinary studies to be accepted in science world has caused an increase in accounting history researches as well as researches in other fields. Besides accounting historians academy and national and international convention and conferences organized under the leadership of this academy have contributed in proliferation of the scientific researches in this field. In this sense, 12th World Congress of Accounting Historians has caused Turkish academics study-ing in accounting field to analyze closely accounting history of our country that has a deep-rooted ac-counting recording culture and to prepare notifications in many different headings relating to accounting history. Aim of this study is to be examined as a literature analysis of the studies of which Turkish academ-ics and practitioners prepared and submitted in 12th World Congress of Accounting Historians and created value for accounting history field in our country. In this context, 88 notifications prepared and submitted by Turkish academics and practitioners have been examined with criteria as such as analy-sis subjects, analysis periods and analysis methods. In order to be a database for future accounting history studies, this study has been intended to create a value-added to this field. Study is composed of three sections. In the first section, studies in accounting history field in World literature have been handled. In the second section; cyclically thematic and quantitative data of notifi-cations of which was prepared and submitted by Turkish academicians and practitioners in 12th World Congress of Accounting Historians have been examined. In the third section, findings obtained have been evaluated.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :