HİLMİ ZİYA ÜLKEN'DE MUHAFAZAKÂRLIĞIN TEMELİ: BİLGİ ve DEĞER

Öz Varlık olarak insan, deneyim ve ussallığı ile uygulayıcı bir ayrıcalığa sahiptir. Ancak, onda kişiliğin kuruluşu, organik veya ruhsal, önceden kurulmuş ve hazır bir yapı değil, bilgi ve değer sürecinin bir eseridir. Değerler, insanlar ve olayları değerlendirmede kullanılan ölçütler arasında en üst sırada yer almaktadır. Aynı zamanda asıl gerçeklik, değer ile bilginin birbirine en yakın olduğu noktada tezahür etmektedir. Hilmi Ziya Ülken’in düşüncesinde olduğu gibi, insanda kişiliğin kuruluşu, organik veya ruhsal, önceden kurulmuş ve hazır bir yapı değil, bilgi ve değer sürecinin bir eseridir. Bunun için her insanın kişiliğinin kuruluşunda süjeleşen bir bilgi olduğu kadar, süjeleşen ve içe katlanan bir değer, yani değerin süjeleşmesi vardır.

Kaynakça

BOTTOMORE, Tom ve Robert NISBET (1997), Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Çev.:Mete Tunçay, Aydın Uğur, Ayraç Yay., Ankara.

DEĞİRMENCİOĞLU, M. Coşkun (2002), “Hilmi Ziya Ülken’in Düşüncesine Giriş”, Türk Yurdu (Hilmi Ziya Ülken Özel Sayısı), C.: 22, S.: 174, Şubat, s.38-43.

DRAMAN, Hüseyin (2007), Toplum Felsefecisi Hilmi Ziya Ülken, Boyut Yayınları, İstanbul.

ERDEM ARTAN, İ.; BÖRÜ, D.; İSLAMOĞLU, G.; YURTKORU, S. (2005), Üniversite Gençliği Değerler Araştırması, Tesev Yay., İstanbul.

ERGİL, Doğu (1987), “Muhafazakârlık Düşüncesinin Temelleri (Muhafazakârlık ve Yeni- Muhafazakârlık)”, Ankara Ün. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.: XLI, No: 1-4, Ankara, Ss. 269-292.

FROLOV, İvan (1997), Felsefe Sözlüğü, Türkçesi: Aziz Çalışlar, Cem Yay., İstanbul.

İNSEL, Ahmet (1995), Türkiye Toplumunun Bunalımı, Genişletilmiş 2. Baskı, Gelişim Yay., İstanbul.

KUÇURADI, Ionna (1986), Etik, Türkiye Felsefe Kurumu Yay., Ankara.

MARDİN, Şerif (1993), İdeoloji, İletişim Yay., İstanbul.

ÖZLEM, Doğan (1986), Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul.

ÜLKEN, Hilmi Ziya (2006), Anadolu Kültürü ve Türk Kimliği Üzerine, Ülken Yayınları, İstanbul.

(2001),Bilgi ve Değer, Ülken Yayınları, İstanbul.

(1965), Değerler, Kültür ve Sanat, İstanbul.

(1967), Eğitim Felsefesi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.

(1958), Felsefeye Giriş, Cilt: II, Ankara.

(1963), “Medeniyetimizin Değerler Sistemi”, Türk Düşüncesi, S.:1, C.:1, 1 Aralık 1953, Ss.13-19.

(1969), Sosyoloji Sözlüğü, M.E.B. Yay., İstanbul.

(1981),Tarihi Maddeciliğe Reddiye, İstanbul Kitabevi, İstanbul.

(1947), “Yeni Sosyoloji Temayülleri”, İstanbul Aylık Dergi, Yıl: IV, Yeni Seri: No: 4, Nisan, İstanbul, Ss. 217-224.