AİLE KAVRAMININ AĞAOĞLU ROMANLARINDAKİ AKİSLERİ

Öz Toplumun temel taşı olan aile kavramı, insan hayatının bir ürünü olan edebi eserlerin vazgeçilmez parçasıdır. Romanlar kurgulanırken gerçeklik unsurunun sağlanabilmesi için kahramanın muhakkak ki bir aile içerisinde yetişmesi ve ailesinden aldığı genetik ya da sonradan edinilmiş bilgilerle muhatap olduğu problemlere karşı tavır alması gerekmektedir. Adalet Ağaoğlu romanlarında da aile hem metinlerin toplumsal yapısını şekillendirmede hem de karakterlerin davranışlarının sebeplerini belirlemede önemli rol oynamaktadır. Çalışmamızın amacı incelemiş olduğumuz Adalet Ağaoğlu romanlarındaki aile ilişkilerinden hareketle edebi metin bağlamında aile kavramına göz atmaktır.

Kaynakça

AĞAOĞLU, Adalet, (2010), Hayır…, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

________, (2009), Fikrimin İnce Gülü, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

________, (2007a), Ölmeye Yatmak, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

________, (2007b), Bir Düğün Gecesi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

________, (2007c), Yazsonu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

________, (2007d), Üç Beş Kişi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

________, (2007e), Romantik Bir Viyana Yazı, Türkiye İş Bankası Kültür Ya-yınları.

CANATAN, Kadir, (2009), Aile Sosyolojisi, Açılım Kitap, İstanbul.

CEBECİ, Oğuz, (2004), Psikanalitik Edebiyat Kuramı, İthaki Yayınları, İstanbul.

DURKHEIM, Emile, (2002), İntihar, Cem Yayınevi.

ERHAT, Azra, (1984), Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi.

GÜLENDAM, Ramazan, (2007), “Türk Kadınının Aile İçindeki Yeri ve Rolü-nün Modern Türk Edebiyatına Yansıması:1960-1980”, SDÜ Fen Ede-biyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Sayı:15.

IRZIK, Sibel v.d., (2004), Kadınlar Dile Düşünce, İletişim Yayınları,İstanbul.

MORAN, Berna, (2009), Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış III.

YALVAÇ, Mehmet, (2000), Aile Sosyolojisi İlkel Toplumdan Modern Top-luma Aile, Malatya. Yurt Ansiklopedisi, Anadolu Yayıncılık, Cilt 2.