15 TEMMUZ SIVIL DIRENIŞI: DEMOKRASIYI YENIDEN KURMAK

Öz 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de yaşanan askeri darbe teşebbüsü, gizliliği esas alan kapalı yapıların genel demokratik işleyiş açısından ne kadar tehlikeli ve risk yüklü olabileceğini göstermesi bakımından son derece çarpıcı ve bir o kadar da sarsıcı bir deneyim olmuştur. Bu darbe teşebbüsüne karşı sivil irade tarafından gösterilen direnç, açık toplum, çoğulculuk ve hoşgörü gibi değerlerden oluşan demokrasi kültürünün önemini ortaya koyarken, aynı zamanda bu değerlerin gelişmediği toplumlarda bu tür teşebbüslerin kaçınılmaz olduğunu da göstermektedir. Nitekim Türkiye toplumu, ulaştığı sosyal seviyenin demokratik kültürü benimsediğini, darbeye karşı gösterilen sivil direnişle tescillemiştir. Demokratik yollarla iş başına gelen iktidarlar demokrasi ve hukuku, ayrıcalıklı gruplar ve bu gruplarla kurulan işbirliğiyle değil, toplumdan sağladığı destekle koruyabileceğini görmüş olmaktadırlar.

Kaynakça

BAKKER, J. (1999). The Living Legacy of Marx, Durkheim and Weber: Applications and Analyses of Classical Sociological Theory by Modern Social Scientist. The Canadian Review of Sociology and Anthropology.

BAŞDEMİR, H.Y. (2016). Ezoterik Grupların Epistemolojisi, Liberal Düşünce, yıl 21, sayı 83, Ankara: Liberte Yayınları.

BAYRAM, A. (2001). “Türkiye’de Askeri Darbeler, Kemalizm ve Demokrasi”, Demokrasi Sorunu ve Türk Demokrasisi, 207-231, Edt. Davut Dursun, Şehir Yayınları, İstanbul.

BEETHAM, D. ( 2014). Demokrasi ve İnsan Hakları, (Çev. Bilal Canatan) Ankara: Liberte Yayınları.

BENTHAM, Jeremy. (1995). Panopticon Writings, London: Verso.

KALKAN, B. (2016). Çoğulculuk Problemi ve FETÖ: Olsoncu Bir Analiz, Liberal Düşünce, yıl 21, sayı 83, Ankara: Liberte Yayınları.

SARTORI, G. (2014). Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, (Çev. M. Turhan, T. Karamustafaoğlu), Sentez Yayıncılık.

YAYLA, A. (2016). 15 Temmuz Direnişi ve Türkiye Demokrasisi, Liberal Düşünce, yıl 21, sayı 83, Ankara: Liberte Yayınları.

YILMAZ, M. BERİŞ, H.E. (Ed.). (2013). Türkiye’nin Demokratik Dönüşümü, Ankara: Başak Matbaacılık.