YENİ BİR KOD SİSTEMİ OLARAK GRAFİK SİMGELERE DAYALI SÖZ VARLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ

21. yüzyılda, bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucunda yoğun mesaj iletimiyle karşı karşıya olan bireyler, yoğunluk kazanan ve hızlanan yaşamlarında daha kolay, hızlı ve rahat anlamlandırabilecekleri kodlama sistemlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Görsel kodlama sistemleri, onların bu ihtiyacını karşılamanın yanında, dil bilmemenin getirdiği iletişim engellerini de ortadan kaldırdığı için günümüzde yaygın olarak kullanılır duruma gelmiştir. Bu sistemlerinden biri olan grafik simgelerin, evrensel bir nitelik kazanarak insanlığa hizmet etmek üzere kamusal alanlarda veya günlük hayatta sıkça kullanılan nesneler üzerinde yer almaya başlaması biçimsel özellikleriyle birlikte ilettikleri mesajların öğrenilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan grafik simgelerin öğretimi, örgün eğitimin ilk basamağından itibaren çeşitli dersler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Araştırmayla Türkiye’deki kamusal alanlarda kullanılan grafik simgelerin ortaklık bakımından ne durumda olduğu, mevcut standartlara uygunluk düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Tarama Modeli’ndeki bu çalışma kapsamında Ankara ili sınırlarındaki dört farklı kamusal alanda yer alan grafik simgeler incelenmiştir. Bulgulara göre grafik simgelerin çoğunun herhangi bir standarda uygun olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın söz konusu simgelerle ilgili ortak bir model geliştirilmesi, bu sürecin ardından örgün eğitimdeki olası olumsuz yansımalarının ortadan kaldırılması ve bunları doğru anlayabilme becerisi kazanmaları hedeflenen çocukların yararlanabileceği bir grafik simge sözlüğünün hazırlanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir

DEVELOPING A VOCABULARY BASED ON GRAPHICAL SYMBOLS AS A NEW CODING SYSTEM

In 21st century, as a result of developments in science and technology, individuals who are virtually bombarded by messages need to coding systems to be comprehended easily, quickly and without difficulty in their condensed and expedited life. Today visual coding systems have been used prevalently by means of their feature that eliminate communication barriers besides meet this needs of individuals. To be one of this coding systems, graphical symbols are appeared universally in public places and on objects that used frequently in daily life to serve humanity. This situation has created the need to learn formal features of these symbols and their messages. Teaching this symbols which are used prevalently in also Turkey takes place from the first step of formal education.To determine the level of compliance with the current standards and sameness of graphical symbols in Turkey’s public places is aimed with this study. Graphical symbols in four public places in Ankara have been examined within the scope of this study that was carried out in Screening Model. According to the findings, most of these symbols don’t comply with any standard. It is thought that this study contributes to develop a common model on graphical symbols, eliminate potential negative effects in formal education after this process and prepare a graphical symbol dictionary as a source for children who are intended to gain the ability to understand these symbols correctly