Türkiye’de Okuma alışkanlığı kültürü İçİnOkul ÖncesI eğitim kurumlarIndaanaokulu kütüphanelerinin gerekliliği

Okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığı tarihimize bakıldığında, bu alışkanlığın hiçbir devrede toplum temelinde birzemininin olmadığı görülmektedir. Hem devlet hem de sivil kuruluşların politikalarında, ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak çocuklara,kitap ve kütüphane kültürünü benimsetebilecek bir yaklaşımın yeralmıyor oluşu, bu konudaki altyapı eksikliğinin hâlâ devam ettiğinigöstermektedir. Ailelerdeki okuma alışkanlığı kültürünün de sonderece zayıf olması nedeniyle, okul öncesi dönem çocuklarının zihinlerinde bir kitap ve kütüphane mefhumunun yerleşmesi ancak, okulöncesi kurumlarda “Anaokulu Kütüphaneleri” nin kurulması ilemümkün görünmektedir. Dolayısıyla, bir an önce hayata geçirilmesigereken bu projenin odak noktasının, topluma uzun vadeli etki vekatkıları için, 3-6 yaş arasındaki okul öncesi dönem çocukları olmasıgerektiği çok açıktır.Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de okumayı bir alışkanlığa dönüştürebilmek ve bu alışkanlığı bir kültür haline getirebilmek için, okulöncesi dönem çocuklarının zihinlerinde kitap ve kütüphane kavramının yer etmesi gerektiğinin altını çizmek ve bunun için anaokulukütüphanelerine ihtiyaç olduğunu vurgulamaktır

When the history of our culture of reading and library use habits, no term has this habit it seems to be the basis of Turkish society. Both state and nongovernmental organizations in policy, children will have a say in the future of the country, an approach that embraced the book and library culture, demonstrates that continued lack of infrastructure in this regard. Because of the habit of reading in the family culture is also extremely poor, but the settlement of a book and library concept of pre-school children’s minds in pre-school educational institutions seems to be possible with the establishment of the “Preschool Libraries”. The aim of this study is to make the reading habit and culture in Turkey, to provide pre-school children in mind the formation of books and libraries perception and to emphasize the need for it preshool library.