ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANLAMINI BİLMEDİĞİ KELİMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu araştırmanın temel amacı, ortaokul öğrencilerinin anlamını bilmediği kelimelerin neler olduğunu ve bu kelimelerin cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için öğrencilere, seviyelerine uygun biri bilgi verici, diğeri hikâye edici iki metin sunularak bu metinleri okuyup anlamını bilmedikleri kelimeleri belirlemeleri istenmiştir. Tarama modelinde gerçekleştirilen bu araştırmada tabakalı amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler, Malatya merkezde öğrenim gören 184 beş ve altıncı sınıf öğrencisinden elde edilmiştir.Genel olarak öğrencilerin 74 farklı kelimenin anlamını bilmediği, anlamı bilinmeyen kelime ortalamasının 5,84 olduğu belirlenmiştir. Sınıf ve cinsiyetin anlamı bilinmeyen kelime sayısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin anlamını bilmediği yabancı dil kökenli kelime sayısının sınıf düzeyi arttıkça anlamlı düzeyde azaldığı bulunmuştur

A STUDY ON UNKNOWN WORDS FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

The main purpose of this research is to examine that which words’ meanings are not known by the secondary school students and if these words are showing a significant difference according to gender and class level variables. For this purpose two texts, one is narrative and other is informative, were given to students to underline unknown words.The study was performed at survey model and purposeful stratified was used in sampling method. Data were obtained from 184 fifth and sixth grade students attend to school in Malatya.Totally, students do not know the meaning of the 74 different words, the unknown words are determined as 5.84 average. It’s seen that class level and gender statistically do not have a significant effect about unknown words number. It has significantly found that sixth class students have less unknown foreign language origin words due to fifth class students