İLKÖĞRETİM I-V. SINIFLAR TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz Evrenini ilköğretim I-V. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin oluşturduğu bu araştırmada metinlerin kelime ve cümle uzunluklarının sınıflara görefarklılığı ve metinlerin okunabilirlik düzeyleri incelenmiştir. Araştırmada 20102011 öğretim yılında Malatya ilinde okutulan I-V. sınıf Türkçe ders kitaplarındayer alan şiir ve tiyatro dışındaki altmış beş düzyazı metnin kelime ve cümle uzunlukları ile okunabilirlikleri ölçülmüştür. Çalışmaya sözü edilen metinlerin tümüalınmıştır. Metinlerin okunabilirlik düzeylerinin belirlenmesinde Ateşman’ınTürkçe için Flesch’ten uyarladığı, kelime ve cümle uzunluğunu temel alan formülkullanılmıştır. Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin kelime ve cümle uzunlukları ile okunabilirlikleri, farklı sınıflardaki ders kitaplarına ve metnin bilgilendiriciya da öyküleyici olmasına göre sınıflandırılmıştır. Sınıf düzeylerine göre kelimeve cümle uzunluklarında farklılıkların olduğu ancak okunabilirlik düzeyi açısından düzenli bir dağılım olduğu sonucuna ulaşılmıştır