FRANZ CIZEK (1865–1946) ve ÇOCUK SANATI PARADİGMASI

Cižek çocuk sanatı kavramının oluşumunda ön planda olan bir sanateğitimcisidir. Sanat eğitimci kimliğinin yanı sıra sanat eğitimi reformcusu veaynı zamanda bir ressam olan Franz Cižek çocuk resimlerine olan ilgisi bir sanatokulu açmasına neden olmuştur. Çocuk resimlerinin çocuğun iç dünyası ilegerçek dünya arasında bir köprü olduğunu savunur. Ayrıca çocuk resimlerininsezgisel bir güzellik ve estetik bir ifade taşıdığını da farketmiş ve onları sanatolarak nitelendirmiştir. Bu düşünceleri ile döneminin geleneksel öğretmenlerive psikologlarından ayrılmaktadır.Onu sanat eğitimi tarihi içinde önemli kılan etkenlerden en önemlisisanat eğitimine getirdiği yeniklerdir. Kullandığı sanat eğitimi yöntemleri dönemi için yeniydi ve reform niteliği taşımaktaydı. Örneğin Cižek öğrencilerine teknik veya model kullandırmamış ve öğrencilerini kopya çalışmalardan uzak tutmaya çalışmıştır. Onları resim yaparken sadece kendi “iç kanunlarını” ve doğalyönelimlerini takip etmeleri yönünde teşvik ederek özgür bir biçimde resimyapmalarını sağlayan bir eğitim programını uygulamıştır. Onun sanat eğitimianlayışının temeli çocuğun yaratıcılığını ortaya çıkarmak ve geliştirmeyedayanmaktaydı. Sanat eğitiminin günümüze kadar olan gelişim sürecinin kısa bir kesitinin verilemeye çalışıldığı bu araştırmada konu ilgili alanyazın taramalarınabağlı olarak Franz Cižek’in sanat eğitimine reform niteliğinde getirdiği yenilikler ele alınmıştır

FRANZ CIZEK (1865–1946) and HIS CHILDRENART PARADIGM

Cižek is an art educator who is on the forefront regarding creation of children art concept. The interest of Franz Cižek, who is an art education reformist and a painter at the same time, apart from his art educator identity, in children paintings persuaded him to establish an art school. He stated that children paintings are bridges between inner world of children and real world. He also recognized that children paintings have a intuitional beauty and aesthetic and he defined them as art. With these ideas, he is separated from the traditional teachers and psychiologists of his era. One of the factors which makes him important in art education history is the innovations he created in art education. The methods he used for art education was new for his era and had the characteristics of a reform in art education. For example Cižek did not make his students use a technique or model and tried to keep them away from copy works. He encouraged them to use their inner laws and natural tendencies while painting and applied an education program ensuring their free painting. The core of his art education understanding is revealing and developing creativity of child. In this research where the aim is to give a brief view of the development process or art education till today, the innovations created by Franz Cižek which have reform characteristics for art education were handled based on the literature scan related with the subject.