Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mesleki Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe öğretim programının öğretim elemanları görüşlerine göre değerlendirilmesi: meslek yüksekokullarında bir uygulama

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman ABD1, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO., İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı muhasebe öğretim programını program öğelerine dayalı olarak öğretim elemanlarının görüşleri bağlamında değerlendirmektir. Muhasebe öğretim programı değerlendirilirken program geliştirmeye esas teşkil edebilecek alt yapı dikkate alınmış, bu alt yapı ile muhasebe öğretim programı ilişkilendirilmiş ve olabildiğince geniş bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda muhasebe öğretimi ile ilgili girdiler, tüm öğretme öğrenme süreçleri ve çıktılar bir arada ele alınmıştır. Bu noktadan hareketle, çalışmanın kapsamı programın tüm unsurlarını içermektedir. Araştırmada kullanılan yöntem, nicel araştırma yöntemidir. Araştırmada meslek yüksek okullarında muhasebe/muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünde/programında derse giren öğretim elemanlarına yönelik "Muhasebe Öğretim Programı Değerlendirme" ölçeği geliştirilmiş ve güvenirlik analizleri yapılarak uygulanmıştır. Uygulama sonrası elde edilen veriler tanımlayıcı istatistik olarak ortaya konulmuş, değişkenler üzerinde bağımsız örneklem "t testi" ve tek yönlü varyans analizi" yapılmıştır. Veri analizleri sonrasında, gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler doğrultusunda; muhasebe öğretim programının program öğeleri, endüstriyel staj uygulamaları gibi birçok konuda yetersiz olduğu görülmektedir. Bu değerlendirmelerden hareketle ilgililere gerekli önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to evaluate the components of accounting curriculum in the context of faculties' opinions. While evaluating the accounting curriculum, the infrastructure which can be the basis of curriculum development was taken into consideration, this infrastructure was correlated with the accounting curriculum, and an extensive evaluation was performed as much as possible. In this respect, the inputs related to the accounting education, the complete teaching and learning processes, and the outputs were examined all together. Thus, the content of this study includes all the aspects of the curriculum. Quantitative method was used in this research. In this research, after developing the "accounting curriculum evaluation scale" for the faculties teaching in the departments of Accounting and Accounting and Tax Executions and making its validity analysis, this scale was used. Descriptive statistics is performed on the data obtained from our scale, i.e., the independent sample "t test" and "one-way variance analysis" were done for the variables. After analyzing the data, the results were evaluated. According to these evaluations, the components of accounting curriculum are inadequate in many respects such as the practices of industrial internship training. Suggestions based on the evaluations were made for the concerned officials.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :