Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme becerisi ve dinleme eğitimi özyeterlik algıları

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
572
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Eğitimi ve Dinleme Becerisi Özyeterlik Algılarını tespit etmektir. Araştırma betimsel nitelikte olup araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. 247 Türkçe öğretmeni adayına, araştırmacılar tarafından geliştirilerek geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan “Dinleme Özyeterlik Ölçeği” uygulanmıştır. Elde edilen veriler frekans, yüzde, t-testi, tek yönlü ANOVA ve basit regresyon analizleriyle SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde Türkçe Öğretmeni adaylarının dinleme eğitimi ve dinleme becerisi özyeterlik algılarına sahip olduğu veya bu algılarının çeşitli nedenlere göre değiştiği görülmektedir. Çalışmada öğretmen adaylarının derslerde, günlük hayatta en fazla kullandıkları dinleme türleri tespit edilmiş olup, bu dinleme türlerinin önem derecesine göre sınıflandırılması yapılmıştır. Öğretmen adaylarının dinleme stilleri tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine self-efficacy perceptions of pre-service Turkish teachers towards listening skills and education. A descriptive survey model was adopted for this study. Upon maintaining reliability and validity of the instrument, “listening self-efficacy scale” developed and by researchers was administered to 247 pre-service Turkish teachers. The data was analyzed by SPSS software for determining frequencies, t-test, percent, ANOVA scores and simple regression analysis. The results indicated that pre-service Turkish teacher had a selfefficacy perception towards listening skills and education, and these perceptions were changing according to varied reasons. In this study, listening types of pre-service teachers utilized frequently in lessons and everyday life were determined, and these types of listening were categorized according to their rates. By so, listening styles of preservice teachers were explored.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :