Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının güdülenme kaynakları ve sorunları

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi1
Görüntülenme :
633
DOI :
Özet Türkçe :

Öğrenme-öğretme ortamında güdülenme, bireyin gereksinimlerini doyurmak amacıyla öğrenme eylemine geçme isteği içinde bulunmasıdır. Güdülenmenin, öğrenme sürecine etkisi dikkate alınarak, bu çalışma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğrencilerinin güdülenme kaynakları ile sorunlarını belirleme ve söz konusu kaynak ve sorunların sınıf düzeylerine, cinsiyetlerine, öğrenim türlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Veriler, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında, Acat ve Yenilmez (2004) tarafından uyarlama çalışması ile geliştirilen “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Motivasyon Kaynakları ve Sorunları Anketi”nin 323 öğretmen adayına uygulanması ile toplanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre; Öğretmen adayları, mesleği isteyerek seçtiklerini, işini severek yapan kişi ile çalışmanın, beklentileri doğrultusunda düzenlenecek bir öğretim sürecinin, öğrendikleri bilgileri kullanacaklarını bilmenin, çalışılan materyalin ilgi çekici olmasının, ders alınan kişinin istekliliğinin, güdülenmelerini olumlu, öğrenme sürecinin ezbere dayanmasının ise olumsuz yönde etkilediğini ifade etmişlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin ileride vazgeçilmez bir meslek olacağına olan inançlarının olumsuz olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının güdülenme kaynakları ve sorunları, öğrenim türlerine göre farklılık göstermezken, sınıf düzeyleri yükseldikçe güdülenme düzeylerinin düştüğü görülmüştür. Öğretmen adaylarının güdülenme kaynaklarının ve sorunlarının cinsiyetlerine göre kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık vardır. Ayrıca öğretmen adaylarının, alt boyutları açısından güdülenme düzeyleri arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

In teaching and learning situation, motivation is defined as the desire to learn which an individual has in order to maintain his needs. With regard to motivation’s effects on the learning process, this study is done in Mugla Sıtkı Kocman University, Education Faculty, Social Studies so as to identify the motivation resources and problems of the students and to present whether these resources and problems differ or not according to class level, sex and learning types. Descriptive method is used in this study. The data is collected by applying for “The questionnaire of Education Faculty Students’ Motivation Resources and Problems”, which was developed with adaptation by Acat and Yenilmez (2004), to 323 candidate teachers in 2010-2011 academic year. The findings of this study are these: The candidate teachers have stated that: Having chosen their job intentionally, working with a person who loves his work, the teaching process being organized according to their expectations, knowing that they will use the information they have learnt in their real life, the used material’s being attractive and their teacher’s desire have a positive effect on motivation whereas the fact that the learning process is based on rote influences motivation negatively. Moreover, the candidate teachers believe negatively against that the teaching will be an indispensable job in the future. It is clearly seen that the candidate teachers’ motivation resources and problems do not differ according to learning types whereas the higher class level gets, the less motivation the students have got. When candidate teachers’ motivation resources and problems are considered from the point of gender, there appeared a significant difference for the benefit of girls. Furthermore, it is determined that there is a meaningful difference between the sub-dimensions of candidate teachers’ motivation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :