Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulları yönetsel uygulamalarının eğitim yönetimi bilim alanı yeterliklerine uygunluk düzeyine ilişkin eğitim denetçisi algıları

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi1, Mersin Üniversitesi2
Görüntülenme :
499
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okulları yönetsel uygulamalarının eğitim yönetimi mesleki yeterliklerine hangi düzeyde uygun olduğunu eğitim denetçisi algılarına göre belirlemektir. İlköğretim uygulamalarına ilişkin var olan durumun saptanmaya çalışıldığı bu araştırma, karşılaştırmalı türden tarama modeli niteliğinde yordayıcı bir çalışmadır. Araştırma evreni 2011-2012 öğretim yılında Türkiye genelinde, valiliklere bağlı olarak görev yapan 2833 eğitim denetçisinden oluşmaktadır. Araştırma örneklemine ise bölgeler ve illere göre denetçi sayıları esas alınarak basit tesadüfî küme örnekleme yöntemiyle seçilen 338 denetçi alınmıştır. Araştırmada kullanılan “İlköğretim Okulları Yönetim Zorunlulukları Ölçeği” araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin kapsam geçerliliği açısından incelenmesi amacıyla akademisyen değerlendirmelerine başvurulmuş; yapı geçerliliği için ise faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizine esas veriler, ön uygulamaya katılan 84 denetçiden elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucu ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik açısından gerekli koşulları taşıdığı ve çok faktörlü olduğu görülmüştür. Araştırma bulgularına göre, ilköğretim okullarında, “öğrenci kişisel gelişim hizmetleri ile öğretim hizmetleri” faktörlerinde öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yönetsel etkililik sergilenememektedir. Eğitim yönetimi alanında akademik öğrenim görmüş denetçiler, ilköğretim okulu yönetimlerini, eğitim yönetimi bilim alanı mesleki kriterlerinin uygulanması konusunda oldukça yetersiz bulmaktadır. Araştırma sonuçları ilköğretim okulu yöneticilerinin öğretim liderliği rollerini gerçekleştiremediklerini göstermektedir. Araştırma sonuçları doğrultusunda, okul yöneticiliğinin “öğretmenlik mesleği” için sahip olunan yeterliklerle yerine getirilemeyecek bir meslek alanı olduğunun kabul edilmesi gerektiği önerilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine on which level the elementary schools practices are compliant to the educational administration professional competence according to the perceptions of educational supervisors. This research in which current situation related to the elementary education implementations has been tried to be determined has been a comparative and predictive study in screening model quality. The population of this study is consisted of 2833 education supervisors who were working under Governors in 2011-2012 instruction year throughout Turkey. There are 338 supervisors in the sample of the study who are determined by taking into account the number of the supervisors according to regions and provinces with the simple random clustering method. “The Scale of the Elementary Schools Administration Obligations” is developed by the researchers. In order to investigate the study for scope validity academicians’ evaluations are requested; factor analysis is performed for structural validity. The fundamental data used in the factor analysis is obtained from the 84 supervisors who attended the pre-application. The results of the analyses showed that the study has required validity and reliability conditions and is multi factored. According to the research findings, no administrative effectiveness that could meet students’ needs can be exhibited in “student individual development services and education services” factors. Supervisors, who received education academically in education administration area, indicate that elementary school administrations are quite insufficient with respect to applying the education administration science area professional criteria. The results of the research show that the administrators of elementary schools cannot realize their instruction leadership roles. With the direction of the research results, it is proposed that school administration is not a profession area that could be fulfilled with possessing “teaching profession” capacity must be accepted.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :