Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile bireysel yenilikçilik özellikleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi1
Görüntülenme :
455
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile bireysel yenilikçilik özellikleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Tarama modelindeki araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 öğretim yılı bahar döneminde Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 165 bilişim teknolojileri öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada, “Bireysel Yenilikçilik” ve “California Eleştirel Düşünme Eğilimi (CCTDI)” ölçekleri kullanılmıştır. Farklılığın anlamlılığı için, ilişkisiz örneklemler t-testi ve ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi (one-way ANOVA), değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla ise korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özelliklerinin “sorgulayıcı” kategorisinde olduğunu ortaya koymuştur. Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özellikleri ile cinsiyet ve ebeveyn eğitim düzeyi değişkenleri arasında da anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özellikleri ile öğrenim gördükleri sınıf değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Araştırmada elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile bireysel yenilikçilikleri arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Anahtar Sözcükler: Bireysel yenilikçilik, eleştirel düşünme eğilimi, öğretmen adayı.

Özet İngilizce :

Exploring of the Relationship between Critical Thinking Dispositions and Individual Innovativeness of ICT Pre-service Teachers in Terms of Various Variables. The purpose of this study is to explore the relationship between the critical thinking disposition of pre-service teachers and their individual innovativeness in terms of various variables. The sample group for the research comprised a total of 165 ICT pre-service teachers in the Faculty of Education of Trakya University during the spring term of the 2012–2013 academic year. The “Critical Thinking Disposition” scale and the “Individual Innovativeness” scale were used for the research. Independent-samples t-test and one-way ANOVA were conducted to examine the differences; and correlation and regression analyses were used to examine the relationships between variables. The results showed that the individual innovativeness of the preservice teachers fell under the “early-majority” category; while no significant difference was found between individual innovativeness and the gender and also parents’ educational level variables. A significant difference was found between individual innovativeness and the grade level of the pre-service teachers. The findings of the research revealed a positive and moderate relationship between the individual innovativeness of the pre-service teachers and their critical thinking dispositions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :