Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Geçici Koruma Yönetmeliği: Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Bir Değerlendirme

Öz Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 14 Nisan 2014’te, Kanun’un 91. maddesinde öngörülen“Geçici Koruma” rejimini düzenleyen Geçici Koruma Yönetmeliği ise 22 Ekim 2014’te yürürlüğe girmiştir.Bu makale yakın zamanda yürürlüğe giren bu iki düzenlemeyi eleştirel bir bakış açısıyla ve toplumsalcinsiyet perspektifiyle değerlendirmektedir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici KorumaYönetmeliği maddi hukuk ve ayrıca usule ilişkin hükümleriyle mülteci ve göçmenlerin yarısından fazlasınınkadın olduğunu dikkate almamakta, cinsel yönelimleri nedeniyle zulüm gören LGBTİ bireyleri ise adeta yoksaymaktadır. Her iki düzenleme de kavramsal tahayyülleri ve öngördüğü toplumsal cinsiyet duyarsız usulleriile Türkiye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin çeşitli hükümlerine aykırıdır. Kanun ve yönetmelikayrıca gerekçelerinde referans verilen AB müktesebatındaki ilgili yönergelerin de toplumsal cinsiyetkonularında öngördüğü çerçevenin dışında görünmektedir. 

Kaynakça

Arbel, Efrat, Catherine Dauvergne ve Jenni Millbank (Ed.) (2014), Gender in Refugee Law: From

the Margins to the Centre (Abingdon ve New York: Routledge).