Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin sınıflarında sergiledikleri davranışlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı1
Görüntülenme :
406
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin, sınıflarında sergiledikleri davranış biçimlerini belirlemektir. Öğretmenlerin davranış özellikleri otokratik, demokratik ve ilgisiz davranışlar olmak üzere üç boyut ile sınırlıdır. Tarama modelinde desenlenen araştırmanın çalışma grubunu, 2010-2011 eğitim öğretim yılında Burdur İline bağlı Gölhisar, Çavdır, Tefenni ve Altınyayla ilçelerindeki ilköğretim okullarında görev yapan 192 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Anlayışları Anketi” ile toplanmıştır. Çalışmada öğretmenlerin sınıflarında sergiledikleri davranışlara ilişkin görüşlerinden elde edilen bulgular değerlendirilirken, SPSS for Windows 17.0 programı kullanılmıştır. Çalışmada öğretmenlerin sınıf yönetimindeki davranışlarına ilişkin bulgular değerlendirilirken, tanımlayıcı istatistiksel metotlardan olan sıklık dağılımları (frekans), aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Hipotez testleri olarak ilişkisiz örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.

Araştırma sonucunda, öğretmenlerin sergiledikleri otokratik davranışların cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterdiği; demokratik davranışların ise yaş ve mesleki kıdem değişkenine göre farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Sonuçlar bu konuda yapılan diğer araştırmalar ışığında tartışılarak gerekli önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The goal of this research is to determine the class management mentality used by class teachers. The behavioral characteristics of teachers are confined to three dimensions; autocratic, democratic and indifferent. The working group of this research which is designed as a survey model consists of 192 class teachers who work in primary schools in Gölhisar, Çavdır, Tefenni and Altınyayla that are the districts of the province Burdur during the academic year of 2010-2011. The data of the research was gathered through the personal information forms and the polls about class management mentalities of teachers. In this research, while evaluating the findings which are gathered from the opinions of teachers about their class management mentalities, the program of SPSS for Windows 17.0 is used. In the evaluation of the findings about the class management mentalities used by teachers the methods of descriptive statistics; number, arithmetic mean and standard deviation are used. As hypothesis tests unrelated sample, t-test and one-way analysis of variance ( ANOVA) are used.

As a research result, it is shown that the autocratic behaviors displayed by teachers differ from each other according to the variance of gender while the democratic behaviors differ according to the variances of age and vocational seniority. The results have been discussed in the light of other researches and the necessary proposals have been suggested.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :