Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Myo öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma sıklıkları ile yaratıcılık

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi1, Süleyman Demirel Üniversitesi2
Görüntülenme :
379
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada öğrencilerin çalışmaları sırasında bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma sıklıkları ile yaratıcılık algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur MYO’ da okuyan 310 öğrenciye BİT kullanma sıklıklarını ölçen ve dört ayrı bölümden oluşan bir anket ve öğrencilerin yaratıcılık düzeylerini belirlemek için ise elli ifadeden oluşan bir ölçek uygulanmıştır. Elde edilen veriler aritmetik ortalama, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi ve Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi yapılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin online ansiklopedileri, online kütüphaneleri, forumları, Wikileri, kelime işlemcileri, grafik çizerleri, simülatörleri, elektronik tablolama, kavram haritası oluşturma, bilgisayar destekli istatistik, sunu hazırlama, video düzenleme, ses düzenleme ve oluşturma, grafik ve resim düzenleme, masaüstü yayıncılık, animasyon düzenleme ve oluşturma, web tasarım ve program oluşturma yazılımlarını kullanma sıklıkları ile yaratıcılık düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca öğrencilerin çalışmaları sırasında BİT kullanma sıklıkları ile yaratıcılık algıları arasında orta düzeyde, pozitif yönde anlamlı bir ilişki çıkmıştır (p<0.05).

Özet İngilizce :

In this study, the relationship between students’ creativity perception and frequency of using ICT during their studies has been researched. Therefore two different scales have been applied 310 students studying in Mehmet Akif Ersoy University Burdur Vocational High School. The first scale evaluate the frequency of students’ using ICT, is composed of 4 parts and the second scale determines the students’ creativity level, include 50 items. Collected data have been interpreted by getting mean and applying independent sample t test, one way ANOVA and Pearson Multiplication Momentum Correlation analysis. It was found that there was significant differences between students’ creativity perception and frequency of students’ using online encyclopedias, online libraries, forum web sites, wikis, word processors, graphic calculators, simulators, spreadsheets, mind mapping, computer statistics, preparing presentations, video editing & creating, audio editing & creating, graphics and image editing, desktop publishing, animation editing & creating, web editing, programming languages softwares. Furthermore there was a moderate, positive and significant relationship between frequencies of student’s using ICT and creativity perceptions’.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :