SSCB’NİN DAĞILMASI VE RUSYA FEDERASYONU’NDA SERBEST PİYASAYA GEÇİŞ

1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin resmendağılmasıyla dünya ekonomisinde yeni şekillenmeler ve oluşumlar başlamıştır. Dahaönceki yıllarda süper güç olarak nitelenen SSCB liberal ekonominin ilerlemesinekarşı koyamamıştır. Hâkimiyeti altında bulunan cumhuriyetler arasında adaletitam olarak sağlayamaz hale gelmiştir. Netice itibariyle Sovyet Sosyalist CumhuriyetlerBirliği’ne bağlı diğer cumhuriyetler birer birer bağımsızlıklarına kavuşmuştur.Vakit kaybetmeden piyasa ekonomisine geçiş için reformlara başlamışlardır.Rusya Federasyonu, geçiş dönemi olarak kabul edilen 1993-2005 yıllarında ekonomisinibaşarılı bir şekilde sosyalist sistemden liberal sisteme dönüştürmüştür. 2005yılından sonra ise modernleşme dönemi başlamıştır. Bu çalışmada, SSCB’ningelişen teknolojiye ve Batılı ülkelere ayak uyduramamasının nedenleri araştırılmıştır.Sovyetler Birliği’ne tâbi cumhuriyetler arasındaki ekonomik farklılıklar incelenmişve bunların SSCB’nin çöküşüne zemin hazırladığı bu araştırma neticesinde ortayaçıkartılmıştır. Bir de Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucunda en kârlı ülkelerolarak Baltık ülkeleri ve Rusya Federasyonu’nun olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda,SSCB’nin yerine kurulan Rusya Federasyonu’nun, nüfus ve ekonomik yükleri üzerindenattığı fakat yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ile ayrıca toprakların büyük bölümükendi sınırları içerisinde kalmıştır. Görüldüğü üzere dağılmanın neticesindeiktisadi kaynaklardaki en fazla payın Rusya Federasyonu’na kaldığı açıktır.

DISINTEGRATION OF THE USSR AND TRANSITION TO LIBERAL MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION

In 1991, after the Soviet Union officially disintegrated,new shaping and formations began in the world economy. The USSR which known asthe superpower in previous years could not resist the liberal economicprogress. It could not exactly secure the justice among the republics under itsrule. As a result, the republics dependent on the Union of Soviet SocialistRepublics gained their independence one by one. They began to reforms fortransition to market economy without delay. Russian Federation successfully transformedits economy between the years 1993-2005 considered as the transition period.After 2005, the modernization period has started. In this study, the reasons forthe USSR’s not keeping up with advances in technology and Western countrieshave been investigated. The economic differences among the republics dependenton the Soviet Union were examined and after this research it was found out thatthey paved the way for the collapse of the USSR. Moreover, as a result of thedisintegration of the Soviet Union, Baltic countries and the Russian Federationwere seen as the most profitable countries. As a result, it was seen that the RussianFederation which established instead of the USSR took out the population andeconomic burden of it, but most of its underground and aboveground richness andlands remained within its borders. Thus, it is clear that the largest shareremains to the Russian Federation

Kaynakça

A. A. Kireyev, Mejdunarodnaya Ekonomika. – M. Mejdunarodnıye Otnoşeniya, Moskova, 1997