KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYET SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Önceleri basit bir organizasyona sahip olan konaklamasektörü, günümüzde aynı çatı altında pek çok hizmeti barındıran bir işletmehaline gelmiştir. Hizmet çeşitliğinin artmasıyla maliyet hesaplamalarında daçeşitli zorluklar ve karma-şıklıklar ortaya çıkmıştır. Günümüz rekabetkoşullarında işletmeler, piyasada belirlenen fiyatlara etki edememektedir. İşletmelerde maliyetler üstünde yoğunlaşarak, kar oranlarını belirlemeye çalışmaktadır.Bu yüzden, maliyetlerin doğru şekilde tanımlanması ve hesaplanması gerekir.Konaklama işletmelerinde daha doğru maliyet bilgilerine ulaşmak için FaaliyetTabanlı Maliyetleme sistemi en uygun tercihlerden biri gibi gözükmektedir. 

A RESEARCH OF THE APPLICABILITY OF ACTIVITY BASED COST SYSTEM OF ACCOMMODATION SECTOR

Formerly, accommodation sector had a simple organization.Nowadays, accommodation sector has become many service. Increase of the varietyof service causes some complexities of the service cost calculations. Hotelscan’t influence market-determined prices on today’s competitive environment.Businesses concentrating on costs when they try to determine profit rates.Therefore, the costs have to calculate and define correctly. Probably, ActivityBased Costing is the best choice for calculate the actual costs on theaccommodation sector.

Kaynakça

Alkan, A. Tunga, (2005) “Faaliyet tabanlı Maliyet Sistemi ve Bir Uygulama”, Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı:13

Altunışık, R.,Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E., (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, SPSS Uygulamalı, Sakarya: Sakarya Kitabevi,

Arzova, S. Burak, (2002). Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönetimi, Türkmen Kitabevi,İstanbul.

Büyükşalvarcı, Ahmet, (2006), Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Bankalarda Bir Uygulama”, Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı:10

Dinç Engin, Gerekan Bilal, (2008), “İç Denetim Hizmetlerinin Dışarıdan Satın Alınması Kararını Etkileyen Faktörler ve Bazı Nitelikler Açısından Farklılıkların Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:13, Sayı:3

Doğan, Ahmet, (1997), “Mamul Maliyetlemeye Geleneksel ve Faaliyete Dayalı Yaklaşımlar: Bir Karşılaştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 12

Dumanoğlu, Sezai (2005) “Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi:Bir Dijital Baskı İşletmesinde Uygulama” Muhasebe Finansman Dergisi, Temmuz.

Erden, Selman Aziz, (2004), “Stratejik Maliyet Yönetimi”, Türkmen Kitapevi, İstanbul.

Hacırüstemoğlu, Rüstem ve Şakrak Münir, (2002), Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar, Türkmen Kitapevi, İstanbul.

İslamoğlu, A. Hamdi (2009), “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri - SPSS Uygulamalı”, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş,, İzmit.

Karacan, Sami, (2003), Otel İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Derya Kitabevi Trabzon.

Kayış, Aliye, (2008) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Editör: Kalaycı Şeref, 3. Baskı, Ankara.

Necmettin Erdoğan ve Metin Saban, (2006), “Maliyet ve Yönetim Muhasebesi”, Barış Yayınları, İzmir.

Nunnally, J.C.,(1978). Psychometric Theory, Second Edition, McGraw-Hill, New York.

Özkan, Azzem, Semra Aksoylu, (2002) “Kaizen ve Faaliyete Dayalı Maliyetlemenin Birlikte Uygulanabilirliği”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3, Eylül.

Özgür Ekin Sucu, (2011), “Konaklama İşletmelerinde Etkin Maliyet Yönetiminin Önemi Ve Bir Uygulama”, İstanbul Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi.

Resat Karcıoglu, (2000), Stratejik Maliyet Yönetimi-Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Yeni Yaklasımlar, Aktif Yayınevi, Erzurum.

Saruhan, Ş. ve Özdemirci, A.,(2005). Bilim, Felsefe ve Metodoloji, Alkım Yayınları, İstanbul.

Soyaltın, Tuncay, (2007), “Konaklama İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Bir Uygulama”, İstanbul Üniversitesi SBE, Doktora Tezi

Unutkan, Özcan, (2010), ‘Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi ve Bir Uygulama’, Mali Çözüm, Sayı: 97.

Ülkü, Ergun, , Karamaraş, B. Esra, (2002), “İki Çağdaş Yönetim Muhasebesi Yaklaşımının Karşılaştırılması: Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme ve Kısıtlar Teorisi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, Mart.