KAMU HARCAMALARININ KALKINMAYA OLAN ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

1980 sonrası süreçte küreselleşmenin giderek artan etkisi ilebirlikte teknolojik gelişmeler ve yeni üretim biçimleri ortaya çıkmıştır. Budönemde; kamu kesimi harcamalarının bütçe içerisindeki payı artarken, harcamatürleri de değişmektedir. Bu çerçevede çalışmanın amacı; kamu harcamalarının kalkınmayaolan etkisinin araştırılmasıdır. Bu kapsamda; kamu harcamalarının kalkınmaya olanetkisi Türkiye örneği ile araştırılmaktadır. Araştırmanın odağını; 81 iloluşturmaktadır. Bu illerde 2008-2012 yılları aralığındaki veriler elealınmaktadır. Oluşturulan araştırma modeli ekseninde; 81 il için sosyo-ekonomikyenilik endeksi, (HDI) İnsani Gelişme Endeksi metodolojisine göre oluşturulmuştur.Daha sonra; fonksiyonel sınıflandırmaya göre kamu harcamaları ve siyasi değişkenlerile sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi arasındaki ilişki panel veri analiziyöntemi kullanılarak ele alınmıştır. Yapılan analiz neticesinde kamuharcamalarının büyük kısmının sosyo-ekonomik yenilik endeksi üzerinde pozitif veanlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

THE EFFECTS OF PUBLIC EXPENDITURES ON DEVELOPMENT: CASE OF TURKEY

With the ever-increasing effect of globalization, many technologicaldevelopments and new production styles emerged in the period after 1980. Inthis period, as the share in the budget of public sector expendituresincreases, the expense types changed accordingly. The aim of this study in thisframework is to investigate the public expen ditures’effects on development. Inthis context, the effect of expenditures on development is investigated withthe instance of Turkey. The center of this investigation is comprised of 81provinces. The datum that belongs to the years between 2008-2012 in thesecities has been examined in detail. In the constituted search model axis, theIndex of Socio-economic Innovation for 18 provinces has been formed according tothe Human Development Index (HDI). Afterwards, according to the functionalclassification, the relationship between Public Expenditures, PoliticalVariables and the Index of Socio-economic Development is dealt by use of Panel DataAnalysis method. In consequence of analysis conducted, it has been concludedthat the large part of Public Expenditures has a positive and significanteffect on Socio-economic Innovation Index

Kaynakça

Akgül, I., Koç S., Ö., (2011). Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Eğitim ve Büyüme İlişkisi: Eşik Otoregresif Yaklaşım. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, ss. 1-36,

Altunç, Ö., F., Aydın, C., (2012). Türkiye'de Kamu Sektörü Büyüklüğü ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ampirik Analizi. Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Cilt 23, Sayı 82, ss.79-98,

Atıcı, C., Güloğlu, B., (2006). Gravity Model of Turkey’s Fresh and Processed Fruit and Vegetables Export to the EU. Journal of International Food&Agribusiness Marketing, Cilt 18, Sayı 3/4, ss. 7-21,

Başkaya, F., (2000). Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü. İmge Kitabevi,

Baydar, V., (2010). E-Ticaret Kavramı ve E-Ticareti Etkileyen Faktörlerin Panel Veri ile Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alanında Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

Biehl, D., (1998). Wagner’s Law: An Introduction to and a Translation of the Last Version of Adolph Wagner’s Text of 1911. Public Finance, Cilt 53, Sayı 1, ss. 102-111,

Baday Yıldız, E., Sivri, U., Berber, M., (2012). Türkiye'de İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 39, ss. 147-167,

Barro, R. J., (1991). Economic Growth İn A Cross Section Of Countries. Quarterly Journal Of Economics. Cilt 106, ss. 407-444,

Biswas, B., Ram, R., (1986). Military Expenditures and Economic Growth in Less Developed Countries: An Augmented Model and Further Evidenee. Economic Development and Cultural Change, Cilt 34,

Crone, D., (1993). States, Elites and Social Welfare in Souteast Asia.World Development, Cilt 21, Sayı , ss. 55-66,