İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDE GÖREVE YENİ BAŞLAYAN AKADEMİK PERSONELİN İŞE VE ORTAMA UYUM PROBLEMLERİ

Bu araştırmanın temel amacı, göreve yeni başlayan akademikpersonelin işe ve ortama uyumuile ilgili karşılaştığı problem ve güçlükleri incelemektir.Araştırmanın çalışma grubunu göreve yeni başlayan (1 – 3 yıl) toplam 90 akademikpersonel oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, 49 sorudan oluşan bir anketinakademik personele uygulanması ile elde edilmiştir. Anket yoluyla toplananverilerin analizinde SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences) 16.0 paketprogramı kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, göreve yeni başlayanakademik personelin büyük çoğunluğu, akademik iş hayatına ve ortama uyum sağlamada,bilgilendirilmede ve görev ve yetkilerini algılamada  çeşitli zorluklar ile karşılaşmaktadır.

IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT PERSPECTIVE WORK AND ENVIRONMENT HARMONY PROBLEMS OF TASK NEW ACADEMIC STAFF

The main purpose of this study is to examine the problems anddifficulties newly appointed academic staffs to work and to adapt to theenvironment they have to face. The study group is consisted of a total of 90newly appointed academic staffs (1 - 3 years). Research data are obtained aquestionnaire consisting of 49 questions with the implementation of the academicstaffs. To analysis of the data collected through the questionnaire, SPSS (StatisticalPackages for the Social Sciences) 16.0 Software was used. According to theresults of the study, the majority of newly appointed academic staffs are facedwith various challenges like adapting to the environment in the academic andbusiness life, and the duties and powers of perception. 

Kaynakça

Altuntaş, Hasan (2010), Oryantasyon Programlarının Yeterlik Düzeylerine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Ankara.

Arı, Asım (2007), “Üniversite Öğretim Elamanlarının Sorunları”, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı.17, (65-74).

Aşkun, Olcay B. (2004), “İşletmelerde Toplumsallaşma Kavramının Örgütte İşgöreni İşe Alıştırma Eğitimi Alanındaki Konumu ve İşlevi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.10, Sayı.21, (91-95).

Brown, Judith (2013), Employee Orientation: Keeping New Employees on Board, International Public Management Association for Human Resources, http://www.digicast.com.au/Portals/59176/docs/Employee%20Orientation.pdf (02.12.2013).

Can, H alil (2002), Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitapevi, Ankara.

Can, Halil – Tuncer, Doğan – Ayhan, Doğan Yaşar (1991), Genel İşletmecilik Bilgileri (Üçüncü Baskı), Adım Yayıncılık, Ankara.

Deniz, Nevin (1999), Global Eğitim, Türkmen Kitapevi, İstanbul.

Dessler, Gary (1999), Essentials of Human Resource Management, Prentice Hall, New Jersey.

Duran, Erol – Sezgin, Feridun – Çoban, Okan (2011), “Aday Sınıf Öğretmenlerinin Uyum ve Sosyalleşme Sürecinin İncelenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık-2011, Sayı.31, (465-478).

Erdoğan, Samiye – Şanlı, H. Sinem – Şimşek Bekir, Hatice (2005), “Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları”, Kastamonu Eğitim Dergisi,Cilt.13, No.2, (479-496).

Garip, N. Ece (2009), Okul Yöneticilerinin, Göreve Yeni Başlayan Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde, Sosyalleştirme Stratejilerini Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi (Tekirdağ İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Gökçe, Asiye Toker (2013), “Sınıf Öğretmenlerinin Adaylık Dönemlerinde Yaşadıkları Mesleki Sorunlar”, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı.21, (137-156).

Güçlü, Nezahat (1996), “Öğretmen Olma Süreci: Sosyalleşme”, Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt.20, Sayı.99, (55-63).

İşçi, Emre (2013), Oryantasyon Eğitimi, Hastane Dergisi, www.hastanedergisi.com/sayi20/busayida32.asp (10.12.2013).

Kayış, Aliye (2010), Güvenilirlik Analizi, içinde, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (Editör: Şeref Kalaycı), Asli Yayın Dağıtım, Ankara.

Kocabacak, Ayşe (2006), İnsan Kaynakları Eğitiminde Oryantasyon: Perakendecilik Sektöründe Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Konya.

Korkmaz, İsa – Şaban, Ahmet – Akbaşlı, Sait (2004), “Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Güçlükler”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Sayı.38, (266-277).

Müminoğlu, Melih (2013), Oryantasyon Programları ve Şirketin/Yeni Çalışanların Beklentileri, www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=3092 (15.12.2013).

Özdemir, Nurdan (2013), İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitimi, www.okyanusbilgiambari.com/InsanKaynaklari/egitim/oryantasyon.pdf (02.12.2013).

Özdemir, Servet ve Yalın, H. İbrahim (2000), Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Nobel Dağıtım, Ankara.

Phillips, Jack J. (1987), Recruiting, Training, and Retraining New Employees, Jossey Bass Inc., California.

Pigors, Paul ve Myers, Charles A. (1981), Personnel Administration A Point of View and A Method, (Ninth Edition) Mc Graw – Hill, USA.

Sevinç, Bilal (2011), Survey Araştırması Yöntemi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Editör: Kaan Böke), Alfa Yayınları, İstanbul.

Sevim, Seher A. ve Yalçın, İlhan (2006), “Kısa Süreli Bir Oryantasyon Programı Denemesi: Öğrencilerin Uyum Düzeyleri ve Programa İlişkin Görüşleri”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt.39, Sayı.2 (217-233).

Türk, K. Ümit (2013), Kariyer Planlama, www.ytukvk.org.tr/arsiv/makaletop.php?makale=kariyerplanlama#_Toc536647909 (03.12.2013).

Uğuz, H arun (2013), Uyum Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Mersin.

Resmi Gazete (2010), Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/01/20100130-1.htm (01.12.2013).

Westwood, Roberta L. (2013), Orientation: Taking it Online and the Trend to Blend, http://www.iinduction.com/pdf/Orientation-%20Taking%20it%20Online%20and%20the%20Trend%20to%20Blend.pdf (01.12.2013).