İHMAL EDİLMİŞ FİRMA ETKİSİ ANOMALİSİNİN BORSA İSTANBUL’DA TEST EDİLMESİ

Bu çalışmada Borsa İstanbul’da ihmal edilmiş firma etkisi anomalisinin geçerliliği panel regresyon analizi ile araştırılmıştır. Çalışma kapsamında 2015-2019 yılları arasındaki 20 çeyrek dönemde hisse senetlerini halka arz etmiş 330 firmanın verileri panel veri regresyon yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, aktif karlılık oranı ve kaldıraç oranının hisse senedi getirilerini anlamlı ve pozitif etkilediği bulunmuştur. Bunun yanında, asıl araştırma konusu olan ihmal edilmiş firma etkisinin de hisse senedi getirilerini anlamlı ve pozitif olarak etkilediği belirlenmiştir. Bu sonuçlar ışığında, ilgili dönem ve veri seti itibariyle Borsa İstanbul’da ihmal edilmiş firma etkisi anomalisinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

TESTING OF THE NEGLECTED FIRM EFFECT ANOMALY IN BORSA ISTANBUL

This study aims to research the validity of neglected firm effect anomaly in BİST (Istanbul Stock Exhange) by using panel regression analysis. In this study, the quarterly data of 330 firms included in BİST between 2015 and 2019 is analysed by using panal data regression method. As a result of the analysis, statistically significant and positive effects of return on asset ratio and leverage ratio on quarterly stock returns are found. Besides, as the main reseach topic, statistically significant and positive effect of neglected firm effect on quarterly stock returns is found. In the light of this result, neglected firm effect anomaly has been found to be valid for BİST within the period and the data set given.

Kaynakça

AKKOÇ, S., KAYALI, M. M., ULUKOY, M. (2009), The Neglected Firm Effect and an Application in İstanbul Stock Exchange, Bank and Bank Systems, 4(3), 53-58.

ARBEL, A., CARVELL, S., and STREBEL, P. (1983), Giraffes, Institutions and Neglected Firms, Financial Analysts Journal, 39(3), 57-63.

BAUMAN, W. S. (1964), Investment Experience with Less Popular Common Stocks, Financial Analysts Journal, 20,(2), 79-88.

BAUMAN, W. S. (1965), The Less Popular Stocks versus the Most Popular Stocks, Financial Analysts Journal, 21, 61-69.

BEARD, C. G., SİAS, R. W. (1997), Is There a Neglected Firm Effect?, Financial Analysts Journal, 53(5), 19-23.

CİHANGİR, M., KARAAĞAÇ, G. A. (2016), İhmal Edilmiş, Normal ve Popüler Pay Senetlerinin Performanslarının Göreli Değerlendirilmesi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama, ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(3), 793-802.

GERÇEK, K., KARAN, M.B. (2000), İhmal Edilmiş Hisse Senedi Etkisinin Üçer Aylık Dönemlerde İzlenmesi: İMKB Üzerine Amprik bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 167-188.

IM, K. S., PESARAN, M. H., SHIN, Y. (2003), Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of econometrics, 115(1), 53-74.

KARAN, M. B. (2000), İMKB’de İhmal Edilmiş Hisse Senedi Etkisi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 129-142.

LEVIN, A., LIN, C. F., CHU, C. S. J. (2002), Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of econometrics, 108(1), 1-24.

MANDACI, P. E., (2018), Etkin Piyasalar Hipotezi, AYSEL G. içinde Finansın Temel Teorileri, (s.83-112), İstanbul: Beta Yayınevi

PARK, H.M. (2011), Practical Guidelines to Panel Data Modeling: A Step By Step Analysis Using Stata, Uluslarası Japonya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Çalışma Kağıdı.

TATOĞLU, F. Y. (2016), Panel Veri Ekonometrisi, İstanbul: Beta Yayınevi.

TATOĞLU, F. Y. (2017), Panel Zaman Serileri Analizi, İstanbul: Beta Yayınevi

TEKŞEN, Ö., ÇELİK, M. (2018), Kredi Türlerinin Takipteki Kredilere Oranına Etkisi: Varlık Temelli Krediler Yüksek Takipteki Krediler için Bir Kalkan mı?, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (79), 95-110.

TRIPATHİ, V., TRIPATHİ, N. (2006), Relationship Between Institutional Neglect and Stock Returns in India, Business Analyst, newseries, 1(1), 85-92.

953 633

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

MULTİNOMİAL LOGİT MODEL İLE HANEHALKININ OKUL DIŞI EĞİTİM TÜRÜ TERCİHİNE ETKİ EDEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Kübra ÖNDER, Emine ÖNDER

İHMAL EDİLMİŞ FİRMA ETKİSİ ANOMALİSİNİN BORSA İSTANBUL’DA TEST EDİLMESİ

Ahmet Furkan SAK, Hüseyin DALGAR

KALKINMA AJANSLARININ KURUMSAL SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN AMPİRİK ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İ̇hsan KURAN, Yüksel BAYRAKTAR

REÇETE EDİLEN ANTİBİYOTİK VE İLAÇ KULLANIMININ SOSYOEKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ VE AİLE HEKİMLİĞİ İLE İLİŞKİSİ

Abdullah TİRGİL

KAMU MALİ YÖNETİMİ KAPSAMINDA ÇOK DEĞİŞKENLİ GRİ TAHMİN MODELİ İLE VERGİ GELİRLERİ TAHMİNİ

Hilmi ÜNSAL, Abdulkerim ÇALIŞKAN, Deniz KOÇAK, Yasin ERTÜRK

YEŞİL UYGULAMALARIN BENİMSEME DÜZEYİ VE ÇALIŞAN PERFORMANSINA ETKİSİ

Ali ERBAŞI, Gökhan AKANDERE

ÇEVRE TÜRÜNÜN LİDERLİK TARZI ARACILIĞI İLE ÖRGÜT DNA’SINA GÖRE ÖRGÜT TİPLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Eda TELLİ, Kürşat ÖZDAŞLI

TERMAL TURİZMDE SOSYAL MEDYA PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN ALGILANAN HİZMET KALİTESİNE VE MARKA DEĞERİNE ETKİSİ: AFYONKARAHİSAR’DA BİR ARAŞTIRMA

Ömer Kürşad TÜFEKÇİ, Nezihe TÜFEKCİ, Dilek KOCABAŞ

FAST FOOD ÜRÜN TERCİHLERİNDE OYUNCAK ETKİSİ

Sabiha KILIÇ, Kübra Müge ÇAKARÖZ, Leyla BEZGİN EDİŞ

LİDERLİK TÜRLERİNİN ÇALIŞAN MOTİVASYONU VE PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA

Ahmet SONGUR, Negihan İNCE